• صفحه اصلی
  • تخمین تراوایی با بکارگیری لاگ های پتروفیزیکی و روش های هوش مصنوعی: مطالعه موردی در مخزن آسماری میدان نفتی اهواز

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000315273726 بازدید : 193 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط