مقاله


کد مقاله : 14000309273635

عنوان مقاله : مطالعه ژئوشیمیایی و طبقه بندی ژنتیکی نفت های مخزن فهلیان با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز در میادین جنوب غرب ایران

نشریه شماره : 19 فصل بهار - تابستان 1399

مشاهده شده : 78

فایل های مقاله : 836 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدعلی شاهمرادی Shahmoradimohamad031@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 محمدحسین صابری mh.saberi@semnan.ac.ir استادیار دکترا
3 بهمن زارع نژاد bzarenezhad@semnan.ac.ir استادیار دکترا
4 علی چهرازی chehrazi2001@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

برای انجام تطابق های ژئوشیمیایی گام اول شناسایی ساختار مولکولی و ترکیبی نفت است. یکی از روش های تطابق استفاده از طیف سنجی مادون قرمز برای تشخیص و مقایسه ساختار نمونه های نفت است. روش طیف سنجی مادون قرمز، روشی کاربردی با تفسیر آسان، کم هزینه و نتایج قابل اعتماد برای تعیین ساختار ترکیبات آلی است. همچنین با توجه به رشد چشمگير تمايل به توسعه روش هاي تجزيه اي سريع، دقيق و قابل اعتماد براي كاربردهاي صنعتي و همینطور کشف منابع جدید هیدروکربوری در حوضه رسوبی دشت آبادان مانند میادین نفتی دارخوین و یادآوران در چند سال اخیر، بیانگر ضرورت انجام مطالعات جامع تر در این حوضه رسوبی است. بر این اساس 15 نمونه نفت خام از مخزن فهلیان در مهمترین میادین نفتی این حوضه یعنی دارخوین (9 نمونه) و یادآوران (6 نمونه) واقع در جنوب غربی ایران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. با تقسيم بندي نمونه ها از طریق ارزيابي نفت خام، دستيابي به اهداف تجزيه اي مختلفي دنبال شد. با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز گروه های عاملی موجود در نمونه ها تعیین و سپس مقدار این ترکیبات در نمونه های مختلف با یکدیگر مقایسه گردید. بر اساس نتایج حاصله از طیف سنج جرمی، نفت های مورد مطالعه در این حوضه در سه خانواده با خصوصیات ژنتیکی متفاوت تقسیم بندی شده اند. در این پژوهش نشان داده شد که طیف سنج مادون قرمز يك گزينه تجزيه اي سريع، قابل اعتماد و غير مخرب و روشی مکمل یا حتی جایگزین روش کروماتوگرافی و آنالیز بایومارکر ها، جهت انجام اهداف مختلف علمي و صنعتي در صنعت نفت از جمله سنجش كيفيت، کمیت و ارزيابي ژئوشيميايي نفت می باشد.