• صفحه اصلی
  • مورفوگروپ‌هاي فرامينيفري سازند قم در شرق سيرجان و جنوب غربي کاشان: کاربرد آنها در تفاسير ديرينه محيطي و پالئواکولوژيکي

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991127262233 بازدید : 202 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط