مقاله


کد مقاله : 13990919251179

عنوان مقاله : زیست چینه نگاری سازند داریان در تاقدیس لار (جنوب غرب گچساران) و رسوبات کرتاسه زیرین برش کلاه قاضی (جنوب شرق اصفهان)

نشریه شماره : 17 فصل بهار - تابستان 1398

مشاهده شده : 40

فایل های مقاله : 2/89 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدیه شیرزاده m69.shirzad@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 حسین وزیری مقدم avaziri7304@gmail.com استاد دکترا
3 علی صیرفیان seyrafian_ali@yahoo.com استاد دکترا
4 علی بهرامی bahramigeoui@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

به منظور شناسایی روزن¬داران و تعیین سن سازند داریان و رسوبات کرتاسه زیرین ایران مرکزی، برشی از سازند داریان در تاقدیس لار (شمال شرق گچساران) با ضخامت 111 متر و سنگ شناسی آهک ضخیم، متوسط و نازک لایه، آهک مارنی و مارن و نیز برشی در کوه کلاه قاضی (جنوب غرب اصفهان) با 260 متر ضخامت و سنگ شناسی آهک ضخیم تا متوسط لایه و شیل مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات زیست چینه¬نگاری سازند داریان در برش تاقدیس لار منجر به شناسایی 28 جنس فرامینیفر بنتیک و 4 جنس فرامینیفر پلانکتون در قالب 4 زون زیستی شامل Hedbergellids - Orbitolinids assemblage zone, Mesorbitolina texana zone, Mesorbitolina gr. subconcava zone, Favusella washitensis rang zone شده¬است. مطالعات زیست چینه¬نگاری رسوبات کرتاسه زیرین در منطقه کلاه قاضی منجر به شناسایی 21 جنس فرامینیفر بنتیک و 1 جنس فرامینیفر پلانکتون در قالب 2 زون زیستی شامل Mesorbitolina texana zone, Mesorbitolina gr. subconcava zone شده¬است. به منظور تطابق زیست چینه نگاری برش¬های مورد مطالعه، برش¬هایی از سازند داریان در کوه فهلیان، کوه مانگشت و میمند مورد بررسی قرار گرفتند. بر این اساس رسوبگذاری در دو برش مورد مطالعه دیرتر از سایر نواحی و از آپتین پسین آغاز شده¬است و پایان رسوبگذاری در برش کوه کلاه قاضی زودتر از سایر برش¬ها و به سن آپسین پسین بوده درحالیکه اتمام رسوبگذاری سازند داریان در سایر برش¬ها به سن آلبین پیشین بوده¬است.