مقاله


کد مقاله : 13990912251049

عنوان مقاله : آنالیز رخساره‌ای، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند قم در ناحیه نراق

نشریه شماره : 19 فصل بهار - تابستان 1399

مشاهده شده : 69

فایل های مقاله : 937 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علیرضا عاشوری ashouri@um.ac.ir استاد دکترا
2 اسماء آفتابی آرانی asmaaftabi@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 جهانبخش دانشیان daneshian@khu.ac.ir دانشیار دکترا
4 عباس قادری aghaderi@um.ac.ir استادیار دکترا
5 محمد رضا آریانسب mohammadrtk@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

برش نراق در جنوب حوضه رسوبی قم در ایران مرکزی واقع شده است. مطالعه ویژگی‌های ریزرخساره‌ای، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند قم در این محدوده به درک وضعیت حوضه رسوبی قم در ایران مرکزی کمک قابل توجهی می‌کند. در این مطالعه 111 نمونه از رسوبات سازند قم در برش نراق در شمال غرب نراق مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات میکروسکپی و شواهد صحرایی در این برش منجر به شناسایی منجر به شناسایی 6 ریزرخساره در بخش کربناته شده و از نظر محیط رسوب‌گذاری به ۳ کمربند رخساره‌ای لاگون، ریف و شیب پلاتفرم تعلق دارند. به علت وجود رخساره شیب و وجود دانه‌های اسکلتی و غیراسکلتی بخش‌های کم‌عمقی که به این محیط حمل شده‌اند و با توجه به وجود ریزرخساره SMF9 و آشفتگی زیستی، همچنین به‌دلیل وجود نهشته‌های سدی/ ریفی محیط تشکیل نهشته‌های کربناته سازند قم در برش نراق یک شلف کربناته پیشنهاد می‌شود. در این مدل، مارن‌هاي تشكيل‌دهنده عضو b سازند قم نشان‌دهنده عمق نسبی بيشتري است. همچنین مطالعات چینه‌نگاری سکانسی نشان می‌دهد که برش نراق شامل سه سکانس رسوبی رده سوم، دو مرز سکانسی از نوع اول و یک مرز سکانسی از نوع دوم است.