مقاله


کد مقاله : 13990525248943

عنوان مقاله : ريزرخساره¬ها، محيط رسوبي، چينه نگاري سکانسي و کيفيت مخزنی برش انارک (دونين پسين-کربونيفر پيشين)، زون ايران مرکزي

نشریه شماره : 19 فصل بهار - تابستان 1399

مشاهده شده : 71

فایل های مقاله : 1/06 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین وزیری مقدم avaziri304@gmail.com استاد دکترا
2 علی بهرامی bahramigeoui@gmail.com دانشیار دکترا
3 علی طاهری ali.ataheri@gmail.com استادیار دکترا
4 ساندرا ایزابلا کایسر sanra.kaiser@gmail.com استاد دکترا
5 پیتر کونیشگوف Koneigshof@gmail.com استاد دکترا
6 الهه ستاری elahehsatari1987@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

در اين پژوهش توالي برش انارک در شمال شرقي اصفهان، زون ايران مرکزي شامل دو سازند بهرام و شيشتو2، به سن دونين پسين- کربونيفر پيشين از ديدگاه محيط رسوبگذاري و چينه نگاري سکانسي مورد ارزيابي قرار گرفته است. بررسي هاي صحرايي و مطالعه ريزرخساره¬ها، منجر به شناسايي12 ريزرخساره مربوط به محيط درياي باز، سد بايوکلاستي، لاگون و پهنه جزرومدي گرديد. تغييرات تدريجي ريزرخساره ها، نبود کلسي¬توربيدايت¬ها و نبود ريف هاي سدي گسترش يافته معرف نهشته شدن توالي رسوبي در يک محيط رمپ کربناته هموکلينال يا هم شيب است. با بررسي هاي چينه نگاري سکانسي 2 سکانس رده سوم شناسايي شد. در هر دو سکانس بسته¬هاي رسوبي فرازين و پيشرونده قابل تفکيک مي باشند. سکانس اول به سن دونين پسين (سازند بهرام) مي¬باشد و ضخامت آن 3/42 متر مي¬باشد. سکانس دوم به ضخامت 7/70 متر داراي سن دونين پسين و کربونيفر پيشين (قسمت بالاي سازند بهرام و سازند شيشتو2) مي¬باشد. مرز سکانس اول و سکانس دوم با توجه به عدم وجود شواهد خروج از آب، نوع دوم مي باشد.