مقاله


کد مقاله : 13980813193277

عنوان مقاله : تاثیر ویژگی های ریزرخساره ای و دیاژنزی در کنترل کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان گازی گورزین، حوضه زاگرس، جنوب ایران

نشریه شماره : 17 فصل بهار - تابستان 1398

مشاهده شده : 136

فایل های مقاله : 1/72 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 کریم ممبنی karimmombeini@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 نصراله عباسی abbasi@znu.ac.ir دانشیار دکترا
3 احمد یحیایی ahmadyahyaei@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

سازند آسماری در میدان گازی گورزین با مرز ناپیوستگی فرسایشی بر روی نهشته¬های پلاژیک و مارن سازند پابده قرار دارد و با یک مرز تدریجی توسط نهشته¬های تبخیری سازند گچساران به عنوان سنگ پوش مخزن آسماری پوشیده می شود. مجموع ضخامت بررسی شده در یکی از چاه های این میدان، 183 متر است. سنگ¬شناسی آسماری در این برش شامل تناوبی از سنگ آهک، آهک دولومیتی و رسی و شیل، به همراه مارن سبز است. با مطالعات سنگ شناسی و آنالیز رخساره¬ای توالی این سازندها، 12ریزرخساره شناسایی شدند که یک رمپ کربناته از مناطق ژرف دریایی تا محیط سبخایی است و در یک سکانس پسرونده ایجاد گردیده است. این رمپ شامل محیط¬های عمیق، دریای باز، ریف کومه¬ای، سد زیستی-¬غیر زیستی، لاگون و محیط جزر و مدی است که با توجه به تغییرات سریع رخساره¬ها و نهشته شدن رسوبات تبخیری گچساران، موید یک محیط در حال بسته شدن می¬باشد. تاریخچه دیاژنزی که کربنات¬های آسماری در برش مورد مطالعه طی کرده¬اند شامل: الف) دیاژنز فریاتیک دریایی: جایی که زیست آشفتگی، میکریتی شدن و سیمانی شدن رخ داده است. ب) دیاژنز آبهای جوی: جایی که باز بلوری شدن، سیمانی شدن و انحلال به ثبت رسیده است. ج) دیاژنز دفنی: جایی که انحلال حاصل از فشار-تراکم و شکستگی رایج هستند رخ داه است. ریزرخساره¬ها دارای تنوع گسترده¬ای از خصوصیات مخزنی می¬باشند به همین دلیل یک مخزن ناهمگن را شکل داده اند. در این بین ریز شکستگی¬ها عمدتاً یک تاثیر بسیار قوی بر کیفیت مخزن در این رخساره¬ها اعمال می¬کنند. حضور همزمان فضاهای انحلال یافته و شکستگی در مخزن مقدار زیادی تراوایی را افزایش داده است. بهترین کیفیت مخزنی در ریزرخساره گرینستون/ پکستون دارای دانه¬های پوششی با تخلخل از نوع قالبی می¬باشد که به واسطه انحلال لیتولوژی پکستون اووئیددار در جریان دیاژنز آب¬های جوی ایجاد شده است.