مقاله


کد مقاله : 13980524191539

عنوان مقاله : بررسی حوادث زیستی قاعده های زمانی کنیاسین و سانتونین سازند سورگاه،چاه ماله کوه و سرکان، جنوب باختری خرم آباد

نشریه شماره : 17 فصل بهار - تابستان 1398

مشاهده شده : 128

فایل های مقاله : 1/53 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد حدادی mohamadhadadi66@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمد وحیدی نیا Vahidinia@ferdowsi.um.ac.ir دانشیار دکترا
3 محمد قرایی gharaee@ferdowsi.um.ac.ir دانشیار دکترا
4 میثم شفیعی اردستانی shafieescientist@gmail.com مدرس دکترا

چکیده مقاله

در اين مطالعه سازند سورگاه در چاه ماله کوه وسرکان ، در جنوب باختری خرم آباد بر اساس مدل های حوادث زیستی مورد مطالعه دقیق قرار گرفته است. سازند سورگاه در چاه شماره یک ماله کوه و سرکان به ترتیب 82 و 46 متر ضخامت دارد و از پایین بر روی آهک¬های سروک و از بالا نیز سازندآهکی ایلام بر روی سازند سورگاه قرارگرفته است. لیتولوژی غالب در دو چاه مذکور از شیل ، شیل آهکی با میان لایه¬هایی از سنگ آهک به ¬همراه گلاکونیت و پیریت تشکیل شده است. در این دو برش دو مرز زماني تورونين-كنياسين و كنياسين-سانتونين در داخل زون زيستي Dicarinella concavata Interval Zone شناسايي گرديد كه بر اساس Lo گونه روزن¬دار شناورHeterohelix moremani و FODs گونه هاي روزن دار شناور Dicarinella primitiva و Dicarinella concavata مرز زماني تورونين- كنياسين تعیین شده است . در نهايت بر اساس LODs گونه هايي از روزن داران شناور به نام هاي Dicarinella primitiva و Marginotruncana marginata مرز زماني كنياسين-سانتونين در سازند مورد مطالعه ثبت گردید.