مقاله


کد مقاله : 13980325190136

عنوان مقاله : زيست چينه نگاري سازند داريان در تاقديس لار (جنوب غرب گچساران) و رسوبات کرتاسه زيرين منطقه کلاه قاضي (جنوب شرق اصفهان)

نشریه شماره : 17 فصل بهار - تابستان 1398

مشاهده شده : 45

فایل های مقاله : 2/19 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدیه شیرزاده m69.shirzad@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 حسین وزیری مقدم avaziri7307@gmail.com استاد دکترا
3 علی صیرفیان seyrafian_ali@yahoo.com استاد دکترا
4 علی بهرامی bahramigeoui@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

به منظور شناسايي روزن¬داران و تعيين سن رسوبات کرتاسه زيرين در حوضه زاگرس (سازند داريان) و حوضه ايران مرکزي، برشي از سازند داريان در تاقديس لار (شمال شرق گچساران) با ضخامت 111 متر و سنگ شناسي آهک ضخيم، متوسط و نازک لايه، آهک مارني و مارن و نيز برشي در منطقه کلاه قاضي (جنوب غرب اصفهان) با 260 متر ضخامت و سنگ شناسي آهک ضخيم تا متوسط لايه و شيل مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات زيست چينه¬نگاري سازند داريان در برش تاقديس لار منجر به شناسايي 28 جنس فرامينيفر بنتيک و 4 جنس فرامينيفر پلانکتون در قالب 4 زون زيستي شامل Hedbergellids - Orbitolinids assemblage zone, Mesorbitolina texana zone, Mesorbitolina gr. subconcava zone, Favusella washitensis rang zone شده¬است. مطالعات زيست چينه¬نگاري رسوبات کرتاسه زيرين در برش منطقه کلاه قاضي نیز منجر به شناسايي 21 جنس فرامينيفر بنتيک و 1 جنس فرامينيفر پلانکتون در قالب 2 زون زيستي شامل Mesorbitolina texana zone, Mesorbitolina gr. subconcava zone گردید. به منظور تطابق زيست چينه نگاري برش¬هاي مورد مطالعه، برش¬هايي از سازند داريان در کوه فهليان، کوه مانگشت و ميمند مورد بررسي قرار گرفتند که بر اين اساس رسوبگذاري در دو برش مورد مطالعه ديرتر از ساير نواحي و از آپتين پسين آغاز شده¬است و پايان رسوبگذاري در برش کوه کلاه قاضي زودتر از ساير برش¬ها و به سن آپتين پسين بوده درحاليکه اتمام رسوبگذاري سازند داريان در ساير برش¬ها به سن آلبين پيشين بوده¬است.