مقاله


کد مقاله : 13980215179111

عنوان مقاله : بازسازی شرایط محیط رسوبی دیرینه و شناسایی سکانس های رسوبی موجود در سازند قم براساس میکروفاسیس¬ها در ناحیه کهک (جنوب غرب قم)

نشریه شماره : 15 فصل بهار - تابستان 1397

مشاهده شده : 319

فایل های مقاله : 5/5 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدیه مهیاد m.mahyad71@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 حسین وزیری مقدم avaziri7304@gmail.com استاد دکترا
3 علی صیرفیان syrafian_ali@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

در این تحقیق، یک توالی از سازند قم در ناحیه کهک به منظور بازسازی محیط رسوبی و سکانس¬های رسوبی براساس توزیع میکروفاسیسس¬ها انتخاب گردید. این سازند به طور کلی از تناوب شیل و آهک تشکیل شده و با ناپیوستگی بر روی سنگهای آتشفشانی ائوسن قرار گرفته و مرز بالایی آن با سازند سرخ بالایی به صورت ناپیوسته است. مطالعه نمونه¬های برداشت شده از ناحیه کهک منجر به شناسایی 6 میکروفاسیس کربناته و یک فاسیس آواری (شیل) برای سازند قم شد. در این ناحیه سازند قم در یک پلت فرم کربناته از نوع شلف باز نهشته شده¬است. این پلت فرم کربناته را می¬توان به دو محیط شلف داخلی (لاگون محصور و نیمه محصور) و شلف میانی تقسیم کرد. در نهایت براساس توزیع میکروفاسیس¬ها دو سکانس رسوبی در ناحیه مورد مطالعه تشخیص داده شد.