مقاله


کد مقاله : 13980214179088

عنوان مقاله : مطالعه اثرات تغييرات فشار متوالي بر خواص پتروفيزيکي سنگ مخازن کربناته

نشریه شماره : 15 فصل بهار - تابستان 1397

مشاهده شده : 357

فایل های مقاله : 1/05 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی مرادزاده a_moradzadeh@ut.ac.ir استاد دکترا
2 یاسر سلیمی دلشاد 14.2.98@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 عزت اله کاظم زاده kazemzadeh@yahoo.com استادیار دکترا
4 عباس مجدی 14.2.2.98@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

امروزه صنعت نفت بسيار متكي به تعيين دقيق خصوصيات سنگ مخزن است كه اين مهم مي¬تواند سبب كاهش هزينه¬ها و ريسك برنامه¬ ريزي توليد شود. سنگ مخزن همواره با افت فشار منفذي ناشي از توليد متراكم‏ مي‏شود که اين امر سبب افزايش تنش مؤثر، فشردگي مخزن و تغييرات در خواص مخزني مي‏گردد. از آنجاييکه اين تغييرات فشار مي¬تواند بر خواص پتروفيزيکي اثرگذار باشد، در اين مطالعه، چندين نمونه سنگ مخزن کربناته با بافت و نوع تخلخل متفاوت براساس تصاوير سي‌تي اسکن و طبقه بندي آرچي تحت بارهاي متوالي و کوتاه مدت، از 600 تا 6000 پوند بر اينچ مربع قرارگرفته¬اند و خصوصيات پتروفيزيکي و تراکمي آنها شامل حجم فضاي منفذي، نفوذپذيري و تراکم‌پذيري توسط دستگاه CMS-300 مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنين بررسي ساختاري و ناهمگني نمونه مغزه¬ها توسط تصاوير سي‌تي اسکن مورد آناليز قرار گرفته¬اند. در واقع به کمک اين پژوهش شناسايي اندازه اثر پسماند بر روي نمونه سنگ مخزن در اثر افزايش و کاهش فشار، طي اعمال بار سيکليک مقدور خواهد بود. نتايج حاصل نشان دادند که در اثر بارگذاري تغييرات حجم فضاي منفذي و نفوذپذيري روند کاهشي از خود نشان مي¬دهند، بطوريکه کاهش نفوذپذيري چندين برابر کاهش حجم منفذي است. همچنين اين کاهش حجم فضاي منفذي در نمونه¬هاي داراي تخلخل حفره¬اي با شدت کمتري است که اثر همگني و نوع تخلخل بر ميزان پديده پسماند را نشان مي¬دهد. همچنين نتايج به‌دست آمده از چگونگي رفتار سنگ مخزن تحت تنش-هاي مختلف در اين مطالعه، مي¬تواند الگوي مناسب براي مطالعات مربوط به تزريق گاز به منظور ازدياد برداشت و همچنين متناسب با اهداف مرتبط ديگر نظير ذخيره‌سازي گاز طبيعي را فراهم آورد.