مقاله


کد مقاله : 13971121177493

عنوان مقاله : شواهد زمین¬ساخت ترافشاری در حوضه¬های رسوبی شمال باختر ایران مرکزی بر اساس داده¬های لرزه¬نگاری بازتابی و شاخص¬های ژئومورفیک

نشریه شماره : 16 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 142

فایل های مقاله : 2/62 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد مختاری mokhtari@iiees.ac.ir دانشیار دکترا
2 سید احمد علوی a-alavi@sbu.ac.ir دانشیار دکترا
3 لیلا مهشادنیا l.mahshadnia@iiees.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

حوضه¬های فروافتاده آران-سراجه بین گسل¬های کوشک نصرت و سامانه ایندس - قم –خورآباد- کاشان (گسل قم-زفره) قرار گرفته است. وجود ضخامت بالای رسوبات، شناسایی ساختارهای درون حوضه¬ای را دشوار ساخته است. برای شناسایی عناصر ساختاری فعال و سازوکار تشکیل این حوضه¬¬ها از تلفیق شاخص های ژئومورفیک و تفسیر خطوط لرزه ای بازتابی استفاده شد. شواهد موجود در خطوط لرزه ای مراحل اصلی دگرریختی درون حوضه ای، نشانگر حضور میدان تنش کششی محلی است. ساختارهای این مرحله شامل چین های کششی-چرخشی و گسلش نرمال است که در نتیجه آن حوضه های رسوبی عمیق و نهشته شدن سازندهای سرخ زیرین و بالایی است. با ادامه دگرریختی، وارونگی مثبت و فشاری جایگزین شده است. در این مطالعه فعالیت برخی از گسل های نرمال و مرزی و چین های کششی به صورت فشاری تایید گردید. ساختارهای جوانتر این مرحله شامل پس¬راندگی¬ها، پیش¬راندگی¬ها، ساختارهای میانبر و ساختارهای بالاآمدگی است که همگی نشان دهنده معکوس شدگی زمین ساختی حوضه ها¬ی کششی اولیه است. بخش های فعال فشاری حوضه بر اساس شاخص¬های ژئومورفیک، شامل فرادیواره راندگی ساوه و خم فشاری واقع در پایانه جنوب خاوری گسل ایندس است. همچنین فشردگی حوضه¬ها و فعالیت گسل¬های راندگی رشدی کف حوضه¬، سبب تشکیل ساختار¬های بالا رانشی در مرکز هر سه حوضه شده است. دگرریختی در این حوضه¬ها در حال حاضر به صورت ترافشاری است.