مقاله


کد مقاله : 13961228103334101384

عنوان مقاله : زیست¬چینه نگاری و ریز رخساره¬های سازند آسماری در تاقدیس لار (شمال¬خاوری گچساران): تطابق زیست¬چینه¬ای

نشریه شماره : 14 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 366

فایل های مقاله : 1.83 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی صیرفیان seyrafia@sci.ui.ac.ir استاد دکترا
2 میثم براری خارکشی Meysamomeysam.org@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 حسین وزیری مقدم hvaziri@sci.ui.ac.ir استاد دکترا
4 روح الله شب افروز R.shab2003@Gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

سازند آسماری در برش تاقدیس لار (شمال¬خاوری گچساران)، واقع در 77 کیلومتری شمال¬خاوری شهرستان گچساران، دارای 361 متر ضخامت می¬باشد. در این پژوهش، زیست¬چینه نگاری و ریز رخساره¬های سازند آسماری در برش تاقدیس لار (شمال¬خاوری گچساران) مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج حاصله با برش¬هایی از سازند آسماری در نواحی هم¬جوار مقایسه شده است. براساس مطالعه پراکندگی فرامینیفرهای کف¬زی در برش مذکور، تعداد 25 جنس و 21 گونه در قالب چهار زون زیستی شناسایی و زون¬های زیستی 1. Lepidocyclina – Operculina – Ditrupa assemblage zone, 2. Archaias asmaricus – Archaias hensoni – Miogypsinoides complanatus assemblage zone, 3. Indeterminate zone, 4. Borelis melo curdica – Borelis melo melo assemblage zone. تعیین گردید. با توجه به زیست¬زون¬ها، سن برش مورد مطالعه از الیگوسن پسین (چاتین) تا میوسن پیشین (آکی¬تانین و بوردیگالین) معرفی می¬گردد. مطالعات ریز رخساره¬ها منجر به تشخیص 12 ریز رخساره و 4 زیر ریز رخساره رسوبی در محیط دریای باز و لاگون (نیمه¬محصور و محصور) گردیده است که در بخش¬های خارجی، میانی و داخلی یک رمپ هم¬شیب (رمپ هموکلینال) نهشته شده¬اند.