مقاله


کد مقاله : 139606182151277984

عنوان مقاله : شبیه سازی پارامترهای مخزنی تخلخل و تراوایی با استفاده از روش شبیه سازی گوسی متوالی توأم در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

نشریه شماره : 13 فصل بهار - تابستان 1396

مشاهده شده : 681

فایل های مقاله : 3.28 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بهاره فریدونی bahaarehfereidooni@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 محمد مختاری mokhtari@iiees.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

بررسی سه بعدی پارامترهای پتروفیزیکی مخازن هیدروکربوری مانند تخلخل و تراوایی به عنوان ابزاری کارآمد و مؤثر جهت مطالعه جامع مخازن و همچنین مدیریت مخزن قلمداد میشود. در این مطالعه که بر روی یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران صورت گرفته است، هدف شبیهسازی پارامترهای پتروفیزیکی تخلخل مؤثر و تراوایی با روش شبیه¬سازی گوسی متوالی توأم در بخش مخزنی خطیا می باشد. با این شبیه سازی می توان یک مدل سه بعدی از تغییر پارامترهای پتروفیزیکی مخزن ارائه کرد که برای شبیه سازی جریان سیال و شناسایی مناطق مستعد با کیفیت مخزنی بالاتر حائز اهمیت می باشد. برای این منظور از نگارهای تخلخل مؤثر و تراوایی هفت حلقه چاه به همراه داده لرزه ای سه بعدی و نتایج وارون سازی لرزه ای صورت گرفته، استفاده شده است. پس از شبکه بندی مخزن و ایجاد مدل ساختمانی، داده های پتروفیزیکی بزرگ مقیاس شده وارد مدل و سلول مربوط به خود شده است. برای توزیع سه بعدی پارامتر تخلخل مؤثر، با توجه به ارتباط تخلخل مؤثر و نشانگر مقاومت صوتی حاصل از وارون سازی لرزه ای، داده لرزه ای سه بعدی و نگار تخلخل مؤثر بزرگ مقیاس شده در حکم داده اولیه و نشانگر مقاومت صوتی حاصل از وارون سازی لرزه ای به عنوان داده ثانویه در شبیه سازی گوسی متوالی توأم وارد شده اند. برای شبیه سازی تراوایی نیز با توجه به ارتباط خوب مدل تخلخل مؤثر حاصل از شبیه سازی با نگار تراوایی، از تخلخل مؤثر شبیه سازی شده به عنوان داده ثانویه و از نگار تروایی بزرگ مقیاس شده و داده لرزه ای به عنوان داده اولیه استفاده شده است. نتایج حاصل از اعتبارسنجی حاکی از صحت مطالعه حاضر و کارآمد بودن روش شبیه سازی گوسی متوالی توأم در مدل سازی تخلخل مؤثر و تراوایی در این مخزن می باشد.