مقاله


کد مقاله : 139604141029336794

عنوان مقاله : بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی و ارزیابی پتانسیل هیدروکربن زایی سازند گورپی درتعدادی از میادین واقع در شمال غرب خلیج فارس

کلمات کلیدی : گورپی ، پابده ، راک- ایول ، TOC ، کروژن

نشریه شماره : 13 فصل بهار - تابستان 1396

مشاهده شده : 472

فایل های مقاله : 2.7 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد رضا کمالی 14.6.97@yahoo.com استادیار دکترا
2 محمود معماریانی memarianim@yahoo.com استادیار دکترا
3 احسان حسینی 14.6.97-1@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 آرزو کرمی Arezookarami19@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

نتایج حاصل از پیرولیز راک - ایول شامل اندازه گیری مقادیر TOC و بررسی سنگ منشاء گورپی و پابده در چاه بینک نشان میدهد که این سنگ منشاء از نظر ماده آلی فقیر است و نمونه های سنگ منشاء گورپی از چاه درود و سنگ منشاء پابده از چاه هندیجان حاوی ماده آلی کافی بوده و از میزان بلوغ مناسبتری برخوردار است. شاخص مهاجرت و میزان آلودگی نمونه ها قسمت اعظم نمونه ها در ناحیه زایش درجازا بوده و نشان می دهد که اختلاط مواد آلی با کروژن نمونه ها رخ نداده است، هرچند تعدادی از نمونه های این سازند در میدان درود علائم جزئی از اختلاط مواد آلی و هیدروکربنهای نابرجا مهاجرتی را به نمایش می گذارد. نوع کروژن در سنگ منشأ گورپی و پابده در چاه بینک از نوع II و II-III که نمونه ها به طور کامل بالغ نشده (انتهای مرحله دیاژنز) و در سازند پابده در هندیجان از نوع II-III و در سازند گورپی در درود II میباشد که بارسیدن به مرحله کاتاژنز و قرار گرفتن در ابتدای پنجره نفت زایی مسیر بلوغ را طی نمودهاند.آنالیز سنگ منشاء گورپی و پابده در اکثر نمونه ها محدوده زون نفتی را نشان می دهد و بیشترین پتانسیل تولید مربوط به سازند گورپی در چاه درود می باشد که می تواند به عنوان سنگ منشاء تولید ایفای نقش کند، اگرچه نمونه های پابده در چاه هندیجان پتانسیل تولید بالایی دارد اما به دلیل عدم رسیدن به پنجره نفت زایی نفتی را تولید نمی کند. رسوبگذاری درسازند های گورپی و پابده در چاه بینک و گورپی در درود سریع و در شرایط اکسیدان و نیمه احیایی بوده است و سازند پابده درچاه هندیجان رسوبگذاری متوسط در شرایط احیایی را نشان می دهد که نماینگر محیط دریایی و حدواسط است.