مقاله


کد مقاله : 139601301116295697

عنوان مقاله : مدل سازی ساختاری و برآورد تنش‎های تکتونیکی میدان نفتی لالی در فروافتادگی دزفول

نشریه شماره : 12 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 684

فایل های مقاله : 2.55 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نسرین کیانی زاده nasrin_kianizadeh@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 بهزاد زمانی 30.1.96@yahoo.com دانشیار دکترا
3 رحیم کدخدائی 30.1.96.1@yahoo.com دانشیار دکترا
4 حسین طالبی 30.1.96.2@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

مطالعات زمین¬شناسی ساختاری از مهمترین مراحل اکتشاف و بهره¬برداری از میادین نفتی می¬باشد چرا که آشنایی با ساختارهای موجود می¬تواند نقش اساسی در توسعه¬ی میدان نفتی داشته باشد. هدف اصلی این مطالعه ایجاد یک مدل سه بعدی ساختاری و آگاهی از جهت تنش‎های تکتونیکی با استفاده ازداده¬های ژئوفیزیکی زیرسطحی میدان نفتی لالی است. منطقه مورد مطالعه در جنوب غرب ایران و در استان خوزستان واقع شده است. جهت تهیه مدل سه بعدی مخزن، روش زمین‎آمار در قالب نرم‎افزار پترل به کار گرفته شده است. از طریق داده های لاگ چگالی و با استفاده از فرمول‎نویسی در نرم افزار اکسل، ضرایب الاستیک مخزن محاسبه و سپس با استفاده از روابط پروالاستیک، حداکثر و حداقل تنش افقی محاسبه شدند. نتایج مدل‎سازی گسل‎ها نشان می‎دهد که با افزایش عمق و به سمت مرکز میدان مقدار شیب گسل افزایش می‎یابد. مقدار تنش‎هایی بدست آمده با روابط پروالاستیک نشان می‎دهد >σ_h>σ_v σ_Hکه تایید کننده سیستم تنش معکوس در منطقه است و با مطالعات قبلی در این منطقه همخوانی دارد. همچنین مقدار نسبت شکلی تنش Φ=(σ2-σ3) / (σ1-σ3)، که از روابط پرو الاستیک به‎دست آمده و مقدار نسبت شکلی تنش که با روش تحلیل وارون بدست آمده، انطباق خوبی در این ناحیه با هم نشان می‎دهد. نهایتا میانگین آزیموت گسل‎های معکوس یال جنوبی مدل شده با نرم افزار پترل و شکستگی‎های بدست آمده از تصاویر FMI و مغزه ها، N305 و N315(میانگین N310) می‎باشد بنابراین میانگین جهت حداکثر تنش، N40E استنباط شده و در نتیجه حداکثر تنش عمدتا در جهت NE-SW یعنی عمود بر امتداد عمومی کوهزاد زاگرس بوده که احتمالا حاصل عملکرد جوان‎ترین فاز کوهزایی زاگرس می‎باشد. تطابق بین جهت حداکثر تنش بدست آمده از شکستگی‎ها و گسل ها و مکانیزم کانونی زمین‎لرزه در پایگاه نقشه جهانی تنش(WSM)، اعتبار این تحقیق را تایید می‎کند.