مقاله


کد مقاله : 13951223124605339

عنوان مقاله : تخمين اشباع آب سازندي با استفاده از رگرسيون قطعه‌اي غيرخطي، آناليز خوشه‌اي و روش شبيه سازي مونت کارلو در يکي از مخازن هيدروکربوري جنوب غربي ايران

نشریه شماره : 11 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 622

فایل های مقاله : 4.14 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 هادی فتاحی h.fattahi@arakut.ac.ir استادیار دکترا
2 زهر ورمزیاری 23.12.1@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
3 مصطفی یوسفی راد 15.1.96@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

تخمين اشباع آب سازندي با استفاده از داده‌هاي چاه‌نگاري، يک روش‌ مهم برای اکتشاف نفت و تعيين ويژگي‌هاي مخزن به حساب مي‌آيد که شبيه‌سازي و تخمين اين پارامتر را امري اجتناب ناپذير مي‌کند. در اين پژوهش در گام نخست براي ايجاد يک مدل و تخمين اشباع آب سازندي از ترکيب آناليز خوشه‌اي با رگرسيون قطعهاي غيرخطي بهره گرفته شده است. در مرحله‌ي بعد به کمک مدل ايجاد شده و روش شبيه سازي مونت کارلو، مقادير اشباع آب سازندي شبيه‌سازي شده است. براي اين کار از بانک اطلاعاتي مجموعه داده‌هاي تصحيح شده در ميدان نفتي مارون استفاده شده است. نتايج بدست آمده از ترکيب آناليز خوشه‌اي با رگرسيون قطعهاي غيرخطي و شبيه‌ساري مونت کارلو نشان از دقت و کارايي قابل قبول اين شبيه‌سازي را مي‌دهد، به طوري که ميانگين مقادير اشباع آب سازندي در مدلسازي با مقادير اندازه‌گيري شده در آزمايشگاه بسيار به هم نزديک مي‌باشند. بعلاوه در اين تحقيق از آناليز حساسيت جهت تعيين موثرترين پارامتر ورودي، در تعيين اشباع آب سازندي استفاده شده است. بر اساس نتايج بدست آمده تاثيرگذارترين متغير در تخمين درجه اشباع آب لاگ چگالي ميباشد. لازم به ذکر است که نتايج اين پژوهش تنها براي منطقه مورد مطالعه صادق است و براي ساير مناطق تنها استفاده از متودولوژي اين پژوهش توصيه مي‌شود.