مقاله


کد مقاله : 139511241211104979

عنوان مقاله : ارتباط ریز رخساره ها، محیط رسوبی و دیاژنز با کیفیت مخزنی سازند جهرم در چاه شماره 11، میدان نفتی گلخاری، حوضه ی زاگرس

نشریه شماره : 11 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 792

فایل های مقاله : 5.78 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم سیناپور mrym.sinapour@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 ناصر ارزانی arzan2@yahoo.com استاد دکترا
3 علی صیرفیان seyrafian_ali@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

در این پژوهش رابطه ی بین مطالعات پتروگرافی (ریز رخساره ها، محیط رسوبی و دیاژنز) و داده های پتروفیزیکی حاصل از آنالیز مغزه در جهت شناسایی خصوصیات مخزنی سازند جهرم در چاه شماره 11 واقع در میدان نفتی گلخاری بررسی شده است. میدان نفتی گلخاری در غرب گسل قطر-کازرون، مابین میادین نفتی بینک و نرگسی قرار دارد. سنگ شناسی این توالی عمدتاً آهک، آهک دولومیتی و دولومیت می باشد. مطالعات پتروگرافی در دو بخش صورت گرفته است، مطالعه ریز رخساره ها منجر به شناسایی 9 ریز رخساره در سه کمربند رخساره ای دریای باز، لاگون و پهنه ی جذر و مدی شده است. در مطالعات دیاژنز، مهمترین فرآیندها شامل زیست آشفتگی، میکرایتی شدن، تراکم مکانیکی، تخلخل ثانویه، شکستگی، سیمان انیدریتی ثانویه، سیمان دفنی کلسیتی، استیلولیت و رگچه های انحلالی، دولومیت های جانشینی، سیمان دولومیتی، جای گیری هیدروکربن می باشد و انواع تخلخل عبارت است از بین بلوری، بین دانه ای، درون فسیلی و درون دانه ای، قالبی، شکستگی، انحلال در راستای استیلولیت، چتری و انحلال زیاد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که ریز رخساره ی دانه پشتیبان MF3 (وکستون/ پکستون/ گرینستون روتالیا و نومولیتیده بایوکلاست دار) و MF4 (پکستون/ گرینستون/ فلوتستون اوربیتولیتس و نومولیتیده بایوکلاست دار) به دلیل حضور در محیط پرانرژی، نبود میکرایت، عدم سیمانی شدن گسترده و حضور تخلخل های مفید از جمله تخلخل بین دانه ای و تخلخل بین بلوری جزء رخساره های مخزنی معرفی شده اند. داده های پتروفیزیکی نیز با بالا بودن میزان تراوایی و تخلخل مفید در حد فاصل این دو ریز رخساره تاییدی بر نتایج حاصل از مطالعات پتروگرافی می باشد.