مقاله


کد مقاله : 13951111185514812

عنوان مقاله : زیست چینه نگاری، بررسی ریزرخساره¬ها و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری (به کمک نرم افزار سیکلولاگ) در میدان نفتی قلعه نار، حوضه زاگرس

نشریه شماره : 12 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 758

فایل های مقاله : 3.42 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباس قادری aghaderi@um.ac.ir استادیار دکترا
2 عادل نیسی adel.neisi.n@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
3 علی غبیشاوی aghobishavi2@gmail.com دانش آموخته دکترا
4 محمد اله کرم پوردیل mohammada42@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

در این پژوهش، زیست چینه نگاری، ریزرخساره¬ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری (با استفاده از نرم¬افزار سیکلولاگ) با تکیه بر مطالعه 580 مقطع نازک (شامل مغزه و خرده¬های حفاری) تهیه شده از 430 متر توالیهای برش تحت الارضی چاه شماره 2 میدان نفتی قلعه نار انجام شده است. مطالعات فسیل¬شناسی انجام شده به شناسایی 23 جنس و 28 گونه از روزن¬داران کف¬زی و پلانکتون منجر گردید. بر این اساس، چهار بایوزون تجمعی شناسایی و سن سازند آسماری الیگوسن (روپلین ـ شاتین) و میوسن پیشین (آکیتانین ـ بوردیگالین) در نظر گرفته شد. مطالعه ریز¬رخساره¬های رسوبی به شناسایی 9 ریزرخسـاره انجامیده است که بیانــگر رسوب¬گذاری در سه محیط رمپ خارجی (دریای باز) در بخش آسماری زیرین و رمپ میانی (شول و دریای باز) اغلب در آسماری میانی و رمپ داخلی (بالای پهنه جزر و مدی، پهنه جزر و مدی و لاگون) بیشتر در بخش آسماری بالایی هستند. مطالعات چینه¬نگاری سکانسی در چاه شماره 2 و چاه¬های کمکی 1، 3، 5، 6 و 7 میدان نفتـی قلعه نار با استفاده از نرم افزار سیکلولاگ انجام شده و به شناسایی 7 سطح مرزی مثبت و 9 سطح مرزی منفی منجر شده است. برخی از سطوح مرزی مثبت معرف مرزهای سکانسی و برخی از سطوح مرزی منفی نیز معرف مرزهای حداکثر پیش¬روی سطح آب دریا هستند. علاوه بر این، برخی از سطوح مرزی مثبت مرزهای زمانی اصلی (مرز آشکوبها) را مشخص می¬کنند. مقایسه زونهای پنج گانه مخزنی سازند آسماری در میدان قلعه نار با سطوح مرزی شناسایی شده حاکی از تطابق خوب برخی از زونهای مخزنی (به ویژه زونهای مخزنی 4 و 5 آسماری) با این سطوح است؛ اگرچه برخی دیگر انطباقی با سطوح مرزی نشان نمی¬دهند.