مقاله


کد مقاله : 13951016205254492

عنوان مقاله : تجزیه و تحلیل گونه های سنگی الکتریکی مخزن بنگستان در میدان نفتی مارون

نشریه شماره : 12 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 743

فایل های مقاله : 921 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ابوذر محسنی پور abouzarmohseni@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 بهمن سلیمانی soleimani_b@scu.ac.ir استاد دکترا
3 احسان ابهرک پور e_abharakpoor@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 قدرت الله نیکخواه Mohseniabouzar@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

مطالعات مربوط به گونه¬های سنگی الکتریکی نقش بسیار مهمی را در فرایند توسعه یک میدان ایفا می¬کند. در این مطالعات از داده های تخلخل-تراوایی مغزه و لاگ های چاهپیمایی جهت شبیه سازی مخزن استفاده می شود. در پژوهش حاضر در ابتدا با استفاده از داده های تخلخل و تراوایی حاصل از مغزه چاه پیمایی به روش شاخص منطقه ای جریان چهار واحد جریانی برای این مخزن تعیین گردید. در تعدادی از چاههای میدان با استفاده از لاگ¬های چاهپیمایی مدل اولیه گونه سنگی الکتریکی به سه روش SOM ، MRGC و DYNAMICتعیین گردید، رخساره های تعیین شده با روشهای مختلف با واحد جریانی تعیین شده تطابق داده و از بین آنها روش SOM که دارای بیشترین تطابق بود انتخاب گردید،از بین 9 الکتروفاسیس اولیه ایجاد شده با توجه به شباهت برخی از پارامترها مانند تخلخل موثر و لاگ گاما به 4 الکتروفاسیس تقلیل داده شد، جهت اطمینان از دقت تعئین گونه سنگی الکتریکی توسط شبکه های عصبی، این الکتروفاسیس ها با داده های فشار موئینه تطابق داده و پس از تائید الکتروفاسیس¬های تعیین شده با فشار موئینه این رخساره ها در سایر چاههای میدان انتشار داده شد که منجر به ایجاد مدلی گردید که توانایی جدایش بخش های مختلف مخزنی را از همدیگر دارا بود. در این مدل قسمت های مختلف مخزن از نظرکیفیت مخزنی تعیین گردید.