مقاله


کد مقاله : 139507131147573551

عنوان مقاله : زيست چينه نگاري، ريز رخساره ها و محيط رسوبي سازند آسماري در ناحيه سمغان، شمال کازرون و تطابق با برش¬هاي ديگر در حوضه زاگرس

نشریه شماره : 10 فصل پاییز - زمستان 1394

مشاهده شده : 1033

فایل های مقاله : 7.24 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهرناز رحیم زاده missrahimzadeh@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 علی صیرفیان Ali_seyrafian@gmail.com استاد دکترا
3 علی رحمانی rahmani.a74@gmail.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

هندسه ي متفاوت بستر رسوبي ، بيوزون ها و رخساره هاي کربناته متعدد را سبب مي شود. سازند آسماري، در بازه ي زماني اليگو-ميوسن در حوضه ي فورلند نهشته شده است. در اين تحقيق، زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در يال شمال غربي تاقديس نودان (شمال کازرون)، مورد بررسي قرار گرفته است. سازند آسماري در اين برش داراي ستبراي 302 متر مي باشد و مرزهاي بالا و پايين آن پوشيده است. بر اساس مطالعات صحرايي و خصوصيات لايه ها، 4 واحد سنگي (واحد1: آهک هاي نازک و متوسط لايه ، واحد 2: آهک هاي ضخيم لايه و ماسيو با ميان لايه-هاي نازک و گاهاً متوسط، واحد 3: تناوبي از آهک هاي ضخيم، متوسط و نازک لايه ي نودولار، واحد 4: آهک هاي نازک لايه ي نودولار) تشخيص داده شد. بر اساس مطالعات ميکروسکوپي، 20 جنس و 19 گونه تشخيص داده شد و دو بيوزون، در ارتباط با زمان اليگوسن معرفي گرديد. بر اساس نوع بافت و فون هاي تشکيل دهنده در برش مورد مطالعه، 9 ريز رخساره در دو محيط لاگوني و درياي باز شناسايي شد. همچنين در اين تحقيق، 11 برش از سازند آسماري در نواحي فارس، ايذه و زاگرس مرتفع از ديدگاه تطابق بيوزوني مورد مقايسه قرار گرفته اند.