مقاله


کد مقاله : 139507131052213550

عنوان مقاله : چينه نگاري زيستي، محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند آسماري درچاه شماره 4 ميدان نفتي لب سفيد (شمال فرو افتادگي دزفول، جنوب غرب لرستان) و تنگ لنده (کوه سفيد، شمال غرب دهدشت)

نشریه شماره : 10 فصل پاییز - زمستان 1394

مشاهده شده : 673

فایل های مقاله : 6.41 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 صلاح الدین عرب پور 95.7.13@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 علی صیرفیان Ali_seyrafian@gmail.com استاد دکترا
3 علی رحمانی rahmani.a74@gmail.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

در اين مطالعه چينه نگاري زيستي، ريزرخساره ها، محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند آسماري در چاه شماره 4 لب سفيد (شمال فروافتادگي دزفول، جنوب غرب لرستان) و تنگ لنده (کوه سفيد، شمال غرب دهدشت) مورد بررسي قرار گرفته است. سازند آسماري در برش لب سفيد 360 متر و دربرش تنگ لنده 260 متر ضخامت دارد و متشکل از آهک¬هاي ضخيم، متوسط تا نازک لايه است. تطابق زون هاي تجمعي تشخيص داده شده در نواحي مورد مطالعه با ساير نواحي زاگرس (تاقديس بنگستان: تنگ بند، تنگ ناياب و تنگ بوالفارس، ميدان نفتي پارسي، کوه آسماري و تاقديس خويز: تنگ بي بي نرجس)، حاکي از آن است که ته نشست سازند آسماري در تنگ بي بي نرجس، تنگ بند و چاه شماره 4 ميدان نفتي لب سفيد زود تر از ساير نواحي صورت گرفته است. بررسي ريزرخساره ها نشانگر آن است که سازند آسماري در چهار زيرمحيط رسوبي مختلف شامل پهنه جزرومدي، لاگون، پشته و درياي باز در يک پلاتفرم کربناتي از نوع رمپ نهشته شده است. بر طبق الگوهاي عميق و کم عمق شدگي ريزرخساره ها 5 سکانس درجه 3 در لب سفيد و دو سکانس درجه 3 در تنگ لنده، تشخيص داده شده است. جهت بررسي تغييرات حوضه رسوبي سازند آسماري در طي اليگوسن-ميوسن اين سکانس ها با سکانس هاي شناسايي شده در ساير نواحي زاگرس تطابق داده شده اند.