مقاله


کد مقاله : 139503101114442431

عنوان مقاله : تصحيح داده هاي انعکاس ويترينيت اندازه‌گيري شده با استفاده از روش "تحول فلورسانس زايي چندماسرالي" و استفاده از آن ها در مدل سازي يک بعدي چاه بينک-4

نشریه شماره : 9 فصل بهار - تابستان 1394

مشاهده شده : 585

فایل های مقاله : 738 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد کسائی نجفی kassaiem@ripi.ir مربی کارشناسی ارشد
2 فرامرز شعبانی 10.3.95-4@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 مریم میرشاهانی 10.3.95-5@yahoo.com استادیار دکترا
4 بیوک قربانی 10.3.95-6@yahoo.com مربی کارشناسی ارشد
5 ارسلان زینل زاده 10.3.95-7@yahoo.com مربی کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در مطالعات ژئوشيميايي اکتشاف نفت، انعکاس ماسرال هاي تشکيل دهنده کروژن، به ويژه انعکاس ويترينيت، يکي از مهم ترين شاخص-هاي تعيين بلوغ حرارتي مواد آلي و تشکيل نفت و گاز است. علي رغم اينکه انعکاس ويترينيت به طور معمول با افزايش عمق دفن شدگي رسوبات افزايش مي يابد، خيلي اوقات مهندسين اكتشاف هنگام مدل سازي بلوغ حرارتي، که با استفاده از مقادير انعکاس ويترينيت اندازه گيري شده با ميکروسکوپ پتروگرافي آلي فتومتردار کاليبره مي شود، با مشکل مواجه مي شوند. اين مشکل به سبب وجود ماسرال هاي مختلف و تضعيف انعکاس ويترينيت (ساپرشن) به وجود مي آيد. براي حل مشکل تضعيف انعکاس ويترينيت دانشمندان استراليايي با استفاده از ميکروسکوپ رامان ليزري يك روش چندپارامتري به نام "تحول فلورسانس زايي چندماسرالي" را توسعه دادند که به منظور اختصار آن را فَم ناميدند. در اين مقاله، به منظور آشنا نمودن خوانندگان هدف با روش فم و نحوه استفاده از داده هاي حاصل از آن، ابتدا اين روش به طور خلاصه معرفي شده است. سپس براي كاليبره كردن مدل يك بعدي ارائه شده براي چاه بينك-4 از داده هاي انعكاس ويترينيت اندازه گيري شده و داده هاي انعكاس به دست آمده از به كارگيري روش فم استفاده شده است. به منظور تبيين اهميت تصحيح داده هاي انعکاس ويترينيت به عنوان معمول ترين و مهم ترين پارامتر جهت کاليبراسيون مدل هاي حرارتي و مشخص کردن زمان و عمق زايش هيدروکربن از سنگ هاي منشأ پابده، گورپي، کژدمي و گدوان، داده هاي انعکاس ويترينيت و فم در مدل سازي يک بعدي چاه بينک-4 به کار برده شده و نتايج حاصل باهم مقايسه شده اند. تفاوت هاي زياد نتايج حاصل از کاليبراسيون مدل بلوغ با استفاده از داده هاي انعکاس ويترينيت معادل حاصل از روش فم با داده هاي انعکاس اندازه گيري شده در روغن امرسيون، از نظر ميزان پختگي، درصد تبديل ماده آلي، گستره توليد و مقدار رانش نفت، با استفاده از نمودارهاي حاصل از مدل سازي نشان داده شده اند. اين تفاوت ها در استراتژي هاي اکتشاف بسيار تعيين کننده هستند. کلمات کليدي: بلوغ حرارتي، انعکاس ويترينيت، تضعيف انعکاس، فلورسانسي زايي ماسرال هاي چندگانه(فم)، چاه بينک-4.