مقاله


کد مقاله : 13950309113322425

عنوان مقاله : ارائه يک روش جايگزين در فيزيک سنگ رقومي استاندارد با استفاده از بازسازي 3بعدي تصاوير 2بعدي

نشریه شماره : 9 فصل بهار - تابستان 1394

مشاهده شده : 782

فایل های مقاله : 360 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 صادق کریم پولی s.karimpouli@znu.ac.ir استادیار دکترا
2 پژمان طهماسبی 9.3.95-6@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

فيزيک سنگ رقومي روشي نوين است که براساس آن ويژگي هاي فيزيکي سنگ مانند تراوايي، ضرايب الاستيک و فاکتور سازند به صورت عددي و با استفاده از يک تصوير 3 بعدي از يک نمونه سنگ محاسبه مي شود. اين تصاوير توسط ميکرو-سي-تي اسکنرهاي پيشرفته تهيه مي شوند. عدم دسترسي به اين دستگاه ها و نيز زمان بر بودن چنين داده هاي پرهزينه و گراني، اهميت توسعه روش هاي جايگزين را به شدت نشان مي دهد. پيشرفت هاي اخير در بازسازي 3بعدي تصاوير 2بعدي مانند الگوريتم بازسازي CCSIM امکان ارائه چنين روش هايي را فراهم آورده است. در اين مطالعه، يک روش جايگزين به صورت زير ارائه مي شود: 1. تهيه تصوير 2بعدي با بزرگنمايي بالا، 2. تقسيم تصوير به زيرتصويرهاي مختلف، 3. بازسازي 3بعدي زيرنمونه ها، 4. تفکيک فازهاي کاني و تخلخل از يکديگر و 5. محاسبه پارامترهاي فيزيکي سنگ. اين روش روي داده هاي استاندارد ماسه سنگ بِرا پياده سازي شد. محاسبه نتايج ضرايب الاستيک و تراوايي از يک طرف، از روندهاي مرجع سنگ پيروي کرده و از طرف ديگر، تا حدود زيادي مطابق با نتايج مطالعات قبلي هستند. اين امر حاکي از دقت و کارايي مناسب روش پيشنهادي است. وجود دو روند متفاوت در محاسبات اوليه تراوايي اين نمونه ناشي از وجود دو نوع متفاوت از تخلخل و اندازه گلوگاهي تشخيص داده شد که با تغيير اندازه تصوير و انتخاب زيرتصويرهاي معرف تر اين مشکل رفع شد.