مقاله


کد مقاله : 139503011236212325

عنوان مقاله : بهبود مدلسازی تخلخل ،توسط رویکرد تئوری بیزین ترکیب اطلاعات ،در میدان نفتی آزادگان

نشریه شماره : 1 فصل پاییز - زمستان 1390

مشاهده شده : 641

فایل های مقاله : 1/35 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عطیه مظاهری طرئی atie_mazaheri@ut.ac.ir - -
2 حسین معماریان 95.3.1.-8@yahoo.com - -
3 بهزاد تخم چی 95.3.1.-9@yahoo.com - -
4 بهزاد مشیری 95.3.1-9@yahoo.com - -

چکیده مقاله

تخلخل یکی از سه متغیر مهم در ارزیابی ویژگی های یک میدان نفتی است .بطور معمول از نمودار های چاه نگاری به منظور تخمین تخلخل استفاده می شود تخلخلی که از این نگار ها به دست می اید ،تحت تاثیر عواملی همچون دما،فشار، نوع سیال ،میزان هیدرو کربور وشیل موجود در سازند قرار می گیرد ودر نتیجه با میزان واقعی تخلخل کمی متفاوت است .بنابر این تخمین های توام با خطا وعدم قطعیت هستند. شاید بهترین ودر عین حال عملی ترین روش جهت کاهش عدم قطعیت تخمین ها ،استفاده از منابع مختلف داده جهت تخمین ودر واقع استفاده از تکنیک های ترکیب اطلاعات باشد .کار کرد اصلی این تکنیک ها ،افزایش اطمینان وکاهش ریسک در تصمیم گیر یها است .در این تحقیق با استفاده از تکنیک های ترکیب اطلاعات (تئوری بیزین )مقادیر تخلخل در 4 چاه از میدان نفتی آزادگان تخمین زده شده است .برای بررسی قابلیت تعمیم این روش ،تخلخل در یک چاه دیگر میدان نیز تخمین زده شده است .از حداکثر هفت متغیر ورودی برای تخمین تخلخل در چاه مورد مطالعه استفاده شده است .نتایج نشان داد که تکنیک ترکیب اطلاعات (تئوری بیزین )نسبت به روش های متداول (رگرسیون چند متغیره وشبکه عصبی )که همبستگی نتایج با یافته های مغزه در این روش ها حدود 7/0تا 8/0 می باشد.،تخلخل را به مراتب ،بهتر تخمین زده است .به نحوی که همبستگی نتایج با نتایج مغزه حفاری بیش از 9/0بدست امده است .