مقاله


کد مقاله : 139503011227222324

عنوان مقاله : بررسی ژئوشیمیایی میعانات گازی میدان پارس جنوبی در حوضه خلیج فارس ،ایران

نشریه شماره : 1 فصل پاییز - زمستان 1390

مشاهده شده : 677

فایل های مقاله : 698 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمود معماریانی 95.3.1-3@yahoo.com - -
2 رویا خضر لو 95.3.1-7@yahoo.com - -
3 هادی کرمانشاهی 95.3.1-8@yahoo.com - -

چکیده مقاله

در این مطالعه به منظور تعیین ویژگی های ژئوشیمیائی میعانات گازی میدان پارس جنوبی وپی بردن به منشاء آنها تعداد 4 نمونه میعانات گازی از افق های مخزنی کنگان (تریاس )ودالان (پرمین )جهت انجام آنالیزهای ژئوشیمیائی ویزه مخزنی انتخاب گردید .تغلیظ نمونه ها طی سه مرحله پی درپی وبا استفاده ازتکنیک های حرارت ملایم ،بکار گیری روش حرارت کنترل شده (Oil Topping) وبه دام انداختن ترکیبات ناخواسته در کریستال های اوره ،انجام گرفت .شناسایی بیو مارکر ها واثر انگشت انها در هر نمونه با استفاده از کروماتو گرافی گازی-طیف سنجی جرمی صورت گرفت .بر اساس پارامتر های بدست آمده از اثر انگشت بیو مار کر های مختلف ،این میعانات گازی از سنگ منشا ی با لیتو لوژی کربناته –کلاستیک وحاوی کروژن نوع II با ورود اندکی مواد آلی قاره ای (کروژن نوع III)،د رمحیطی دریائی تولید شده اند .میزان بلوغ میعانات گازی نشان داد که سنگ منشاء مولد این هیدرو کربن ها در حد اواخر پنجره نفت زائی واوایل پنجره گاز زائی می باشد .بررسی ها ی تفضیلی نشان داد ، که تولید هیدرو کربن های تجمع یافته در مخازن پارس جنوبی از شیلهای غنی از مواد آلی سیلورین (سازند سر چاهان )که عمدتاً در ایالت فارس وفرا ساحل فارس در خلیج فارس راسب شده اند ،صورت گرفته است