مقاله


کد مقاله : 139503011151332321

عنوان مقاله : بررسی ویزگی های مخزنی سازند سروک در میدان دالپری ، با مطالعات رسوب شناسی وارزیابی پترو فیزیکی

نشریه شماره : 1 فصل پاییز - زمستان 1390

مشاهده شده : 665

فایل های مقاله : 739 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بیژن بیرانوند 95.3.1-1@yahoo.cm - -
2 علی اضغر عنایتی 95.3.1-2@yahoo.com - -

چکیده مقاله

سازند های ایلام وسروک از سازند های مخزنی گروه بنگستان در حوضه زاگرس می باشند ،که دومین سنگ مخزن بعد از سازند آسماری به شمار می روند .مطالعه خواص مخزنی ،بررسی پارامتر های پترو فیزیکی را در بر می گیرد ودر این میان چگونگی تغییرات لیتو لوزی نسبت به عمق ،تاثیرات مهمی بر پارامتر های پترو فیزیکی خواهد داشت .در مطالعه حاضر 250 مقطع نازک ،برای مطالعه رخساره های سازند سروک مورد بررسی قرار گرفته است ،که در نهایت تعداد هشت میکرو فاسیس برای سازند سروک در سه گروه محیطی لاگون (L3،L2،L1)،سد حاشیه ای (B2،B1)ودر یای باز (O3،O2،O1)شناسایی ونام گذاری گردید .نتایج این مطالعه نشان می دهد سازند سروک ،حاصل رسوب گذاری بر روی یک پلاتفرم کربناته از نوع شلف های کربناته حاشیه دار است که در طی تاریخچه رسوب گذاری خود در سه محیط دیاژنز دریایی ،متئوریک ودفنی تحت تاثیر فرایند های دیاژنزی قرار گرفته است .سازند سروک در این مطالعه ،پس از تفسیر وارزیابی پترو فیزیکی با استفاده از نرم افزار IP ،به 3 زون (6،5،4) تقسیم می گردد .بر اساس مطالعات وارزیابی بعمل امده ،زون 4 با مقدار ستون مفید هیدرو کربن 17متر ،نسبت Net/Gross 14/0 وتخلخل بیش از 8 در صد وهم چنین با متوسط اشباع آب کم 14 در صد ،نسبت به زون های دیگر از کیفیت مخزنی بهتری برخوردار است .بطور کلی میزان اشباع آب در زون 4 نسبت به دو زون دیگر کاهش یافته وتفاوت چندانی مابین تغییرات اشباع آب در زون های 5 و6 این چاه وجود ندارد .روند افزایش حجم شیل در زون های 5و6 بیش از 25%بوده وبر عکس زون 4 می باشند .بر اساس کراس پلات K-Th و K-Pe کلریت مونتموریلونیت از مهمترین کانی های رسی موجود در این مخزن می باشد .