مقاله


کد مقاله : 139502291133352311

عنوان مقاله : ارزیابی پتانسیل هیدرو کربن زائی سازند گدوان در میادین بینک ،گچساران ومارون با استفاده از روش های ژئو شیمیائی ومدل سازی حرارتی

نشریه شماره : 1 فصل پاییز - زمستان 1390

مشاهده شده : 766

فایل های مقاله : 377 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نغمه مرتاضیان Naghmehmortazian@yahoo.com - -

چکیده مقاله

بررسی پتانسیل هیدرو کربن زایی سازند گدوان به عنوان سنگ منشاء احتمالی در میادین نفتی مارون ،گچساران وبینک با استفاده از دستگاه پیرولیز راک-اول نشان می دهد که ،این سازند در میادین مارون وگچساران دارای پتانسیل تولید هیدرو کربنی است .در حالی که سازند مذکور در میدان نفتی بینک از پتانسیل تولید بسیار پائین برخوردار است .مواد الی موجود در سازند گدوان در میادین نفتی مارون وگچساران دلالت بر کروزن نوع IIو III (مخلوط) ومیدان نفتی بینک از کروژن نوع III دارد .نمو نه های سازند گدوان در میادین نفتی مارون وگچساران با توجه به مقادیر Tmax دارای بلوغ حرارتی لازم برای تولید نفت است وتمامی نمونه ها بالغ بوده وبه مرحله پنجره نفتی رسیده اند .در مقایسه نمونه های مورد مطالعه در میدان نفتی بینک به علت نا بالغ بودن ،هنوز وارد پنجره نفت زائی نشده که این موضوع با توجه به نتایج حاصل از نرم افزار PBM تائید می شود .منحنی تعیین رخساره آلی سازند گدوان به ترتیب برای میادین نفتی مارون ،گچساران وبینک رخساره های آلی BC،BCوCD می باشد که نشانگر محیط دریایی نسبتا احیاء تا اکسیدان می باشد.