مقاله


کد مقاله : 13950219946112203

عنوان مقاله : بکار گیری روش های تشخیص الگو جهت شناسائی سیالات مخزنی با استفاده از داده های پترو فیزیکی

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1390

مشاهده شده : 639

فایل های مقاله : 1/27 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امیر ملا جان a.mollajan@alumni.ut.ac.ir - -
2 حسین معماریان 19.2.95@yahoo.com استاد -
3 بهزاد تخم چی 19.2.95-3@yahoo.com استادیار -

چکیده مقاله

تشخیص نوع ونحوه ی توزیع سیالات مخزنی یکی از کارهای اصلی در چاه پیمائی وتست چاه محسوب می شود .تاکنون روش های مختلفی برای شناسائی نوع سیالات مخزنی ارائه شده است که در یک تقسیم بندی کلی می توان آن ها را دو گروه روش های مستقیم(تست چاه و.....)وروش های غیر مستقیم (مطالعات لرزه سه بعدی واستفاده از چاه نمودار های پترو فیزیکی )تقسیم بندی نمود .در این بین استفاده از داده های مربوط به چاه نمودار های پترو فیزیکی به دلیل قدرت تفکیک بالا وانطباق بیشتر بر واقعیت چاه های نفتی ،بسیار مرسوم تر از روش های مستقیم ونیز داده های ژئوفیزیک لرزه ای هستند .در این مقاله با استفاده از چاه نمودار های پترو فیزیکی نسبت به شناسائی نوع سیالات مخزنی در سه گروه نفت، نفت آبداروآب در یک مخزن کربناته اقدام شده است .در الگوریتم طراحی شده از دو تکنیک آنالیز موجک وطبقه بندی استفاده شده وروش انتخابی بر روی داده های مربوط به پنج چاه از یک میدان نفتی در جنوب غرب ایران پیاده سازی شده است .در نهایت نیز نتایج بدست آمده از این روش با پاسخ های تست چاه مورد مقایسه وصحت سنجی قرار گرفته است .نتایج حاکی از آن است که با استفاده از این روش می توان با دقت قابل قبولی نوع سیالات درون مخزن را شناسایی نمود .