مقاله


کد مقاله : 13950219117182211

عنوان مقاله : مطالعه تاثیر کانی های رسی بر ناهمسانگردی نفوذ پذیری سنگ های کربناته در یکی از مخازن جنوب غرب ایران

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1390

مشاهده شده : 661

فایل های مقاله : 913 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

نفوذ پذیری عمودی سنگ مخزن در تعیین استراتژی تولید ،مطالعات ازدیاد برداشت ومدیریت مخزن از اهمیت بسزائی برخوردار است .در سازند های کربناته غالباً نفوذ پذیری عمودی نسبت به نفوذ پذیری افقی متفاوت می باشد که این ناهمسانگردی نفوذ پذیری به تاریخچه رسوب گذاری ودیاژنز ،نوع ومقدار کانی های رسی وتراکم پذیری سازند وابسته است .در این مطالعه تاثیر کانی های رسی بر ناهمسانگردی نفوذ پذیری سنگ های کربناته سازند دالان با استفاده از لاگ گامای مغزه در یکی از مخازن جنوب غرب ایران بررسی شده است .بدین منظور تعداد 233 عدد نمونه پلاگ از سنگ مخزن این سازند از سه حلقه چاه انتخاب گردید وخصوصیات پترو فیزیکی آنها شامل نفوذ پذیری مطلق نسبت به هوا وتخلخل اندازه گیری شد .گامای طبیعی عناصر توریم وپتاسیم نمونه های مغزه نیز اندازه گیری ونمونه ها به سه گروه کانی های رسی شامل کلریت ،کائولینیت ومونتموریونیت تقسیم شده وپس از مقایسه ناهمسانگردی نفوذ پذیری نمونه های عاری از کانی رسی ونمونه های حاوی کانی رسی به تفکیک نوع شیل ،ب ناهمسانگردی نفوذ پذیری بصورت روابط تجربی برای هر گروه بدست آمد . نفوذ پذیری عمودی پیش بینی شده با استفاده از این روابط در چاه دیگری از مخزن ،تطابق خوبی با داده های آزمایشگاهی آن داشته است بررسی نمونه های مختلف رسی نشان می دهد که با افزایش تخلخل ناهمسانگردی نفوذ پذیری بتدریج افزایش یافته ونمونه های مغزه حاوی کائولینیت دارای بیشترین ونمونه های مونتموریونیت دارای کمترین ناهمسانگردی می باشند. با رسم نفوذ پذیری نمونه های عمودی بر حسب شعاع متوسط شعاع هیدرو لیکی نمونه های افقی نیز رابطه نمائی برای کلیه نمونه ها حاصل شده است