مقاله


کد مقاله : 139502191136282212

عنوان مقاله : ارزیابی ژئو شیمیائی سازند های سنگ منشاء در میدان نفتی کیلور کریم ،جنوب غرب ایران

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1390

مشاهده شده : 726

فایل های مقاله : 800 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 هاشم صراف دخت HashemSarafdokht@gmail.com - -

چکیده مقاله

میدان نفتی کیلور کریم در فاصله 40کیلو متری شمال خلیج فارس ودر مجاورت میادین نفتی سیاه مکان ،شور ،گلخاری وبی بی حکیمه واقع شده است .هدف از این مطالعه ،ارزیابی ژئوشیمیائی سازند های سنگ منشاءاحتمالی در این میدان می باشد .برای این منظور با استفاده از روش راک ایول ومدل سازی تاریخچه تدفین سه چاه 2،1وA4 مورد ارزیابی قرار گرفت .کروژن موجود در سنگ منشاء های احتمالی این میدان بیشتر مخلوطی از نوع II وIII می باشد .مطالعات پترو گرافی آلی در این میدان نشان داد که در سازند های این میدان ماسرال های ویترینایت ،دتروویترینایت ،هومینایت وفوزینایت وجود دارد ؛همچنین در برخی از مقاطع از سازند پابده بیتومن های نابرجا مشاهده گردید .بر اساس اندازه گیری میزان انعکاس ویترینایت مشخص شد که سازندهای پابده وگورپی در چاه شماره 1 به پنجره نفتی وارد نشده ولی سازند کزدمی وارد پنجره نفتی گردیده است .در چاه شماره 2 ،سازند پابده در ابتدای پنجره نفتی وسازند گورپی وارد پنجره نفتی شده است .در چاه شماره A 4 میزان در صد انعکاس ویترینایت مبین ورود سازند کژدمی به پنجره نفتی می باشد . بازسازی تاریخچه تدفین ومدل سازی حرارتی در این میدان توسط نرم افزار مدل سازی PBM ID به انجام رسید. بر اساس نتایج مدل سازی در این میدان ،مشخص شد که سازند کژدمی در هر سه چاه وارد پنجره نفت زائی گردیده است .در حالی که سازند پابده در چاه های 1وA4 وارد پنجره نفت زائی نشده ولی در چاه شماره 2 بخش میانی این سازند وارد پنجره نفت زائی شده است .بطور کلی می توان گفت به دلیل رسوب بیشتر سازند آغا جاری در بخش جنوبی این میدان ، از سمت شمال به جنوب پنجره نفت زائی در عمق کمتری قرار می گیرد وبلوغ افزایش می یابد .