مقاله


کد مقاله : 13950207115792044

عنوان مقاله : مطالعه ژئوشیمیائی وتاثیر کانی ماتریکس بر پتانسیل سنگ های منشاء احتمالی میدان نفتی دارخوین واقع در دشت آبادان

نشریه شماره : 3 فصل بهار - تابستان 1391

مشاهده شده : 649

فایل های مقاله : 1/7 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بهرام علیزاده alizadeh@scu.ac.ir - -
2 نسیم آزاد بخت 7.2.95-@yahoo.com - -
3 سید حسین حسینی 7.2.95-7@yahoo.com - -
4 الهام ترهنده 7.2.95-8@yahoo.com - -

چکیده مقاله

تاقدیس دارخوین در فاصله 5 کیلو متری شمال شرقی آبادان واقع است .این میدان داراری امتداد محوری شمالی جنوبی است . در این مطالعه سازند های کژدمی ،گدوان ،گرو وسرگلو میدان نفتی دارخوین در دشت آبادان مورد آنالیز راک ایول 6قرار گرفته است .نمودار S2 در مقابل کل کربن آلی (TOC) نشان داد که تیپ کروژن این میدان غالباًمخلوطی از نوع II وIII می باشد. مقدار قابل توجه S2 جذب شده توسط ماتریکس در چاه های شماره 1و2 سازند کژدمی (5.33-14.06mgHC/gr rock) وچاه های 2و3 سازند گدوان (mgHC/gr rock 3.1-3.2) به علت بلوغ حرار تی نسبتاً کم ونسبت پائین گاز-نفت می باشد .در سازند های گرو سر گلو مقدار s2 جذب شده توسط ماتریکس به ترتیب 82/0و84/0mgHC/gr rock بوده ،که دارای بلوغ حرارتی نسبتاً متوسط ونسبت گاز-نفت متوسط تا بالا می باشند .مقدار کربن آلی فعال در سازند های کژدمی 6/1-6/0گدوان 9/1-2/0،گرو53/1وسرگلو 38/8 درصد وزنی است که بیانگر سنگ منشاهائی دارای توان هیدرو کربور زائی متوسط تا غنی می باشد .هم چنین چاه های مورد مطالعه مدل سازی شده ومقدار Ro سازند های سنگ مشاء بر حسب عق محاسبه ،ونسبت تبدیل ماده الی ودر نتیجه TOC اولیه برآورد گردید .نسبت دگر سائی کروژن در سازند های مطالعه شده در محدوده 66/0-12/0بوده که با توجه به Ro% Easy بد ست آمده از نرم افزار PBM 9/0-5/0می تواند نشانگر قرار گیری سنگ منشاهای مذکور به استثنای سازند کژدمی (Easy RO%=0.5-0.65)در اوایل پنجره نفتی وآغاز تولید هیدرو کربن باشد ،که با مقادیر Tmax نیز تائید می شود .فاکتور گاز-نفت سازند های مذکور برای سازند های کژدمی وگدوان (1-0) نشان گر محدوده متغیر پتانسیل زایی وگاز زائی این سازند ها می باشد .هم چنین این فاکتور برای سازند های گرو وسر گلو (1-58/0)،نشان می دهد که پتانسیل گاز زائی این سازند ها بیشتر از نفت زائی آنهاست .از نقشه های هم ارزش TOCoil وTOCgasسازند کژدمی می توان استنباط نمودکه عمق حوضه در زمان ته نشست سازند مذکور ،در غرب وجنوب غرب میدان بیشتر از قسمت های دیگر میدان بوده است .