مقاله


کد مقاله : 139502041048482027

عنوان مقاله : مدل سازی معکوس با استفاده از روابط کاستر وتوکسوز جهت تخمین در صد حفره ها ونوع ان ها در سنگ های کربناته

نشریه شماره : 3 فصل بهار - تابستان 1391

مشاهده شده : 534

فایل های مقاله : 2.93 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اصغر نادری naderia@ripi.ir - -
2 مصطفی حیدری 4.2.95@yahoo.com - -
3 ایرج مداحی 4.2.95-1@yahoo.com - -
4 ناصر کشاورز فرج خواه 4.2.95-2@YAHOO.COM - -

چکیده مقاله

اصلی ترین پارامتر در مطالعات لرزه ای ،سرعت امواج لرزه ای می باشد .این پارامتر ها تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند خواص سنگ (تراکم ،سن ،سنگ شناسی ،تخلخل ،شکل حفره ها و....) خواص سیال (ویسکوزیته،چگالی ،نوع سیال ،در صد اشباع و...)ومحیط (تاریخچه تنش ،محیط رسوب گذاری ،تاریخچه تولید ،دما،فشار و...)قرار دارند.با شناخت ،مطالعه وبررسی رابطه بین سرعت های لرزه ای واین پارامتر ها می توان از داده های لرزه ای خواص سنگ ،سیال ومحیط را بدست آورد .عامل اصلی موثر در این پارامتر ها ،تخلخل وفضای های خالی می باشد .مطالعات زیادی در بدست اوردن وشناخت این روابط صورت گرفته اما بیشترمعادلات تئوری تغییرات بوجود آمده در خواص لرزه ای در نتیجه نوع فضا های خالی را در نظر نمی گیرند .لذا در نتیجه وارون لرزه ای ،AVO ومحاسبه حجم حفره ها که بر اساس این معادلات پایه گذاری شده اند،در معرض عدم قطعیت های زیادی هستند.یکی از روابط ارائه شده ،روابط کاستر –توکسوز است که می تواند چندین فاکتور وعوامل موثر مانند تخلخل ،کانی شناسی ،نوع حفره وسیال حفره را در محاسبات بکار گیرد .در این تحقیق سعی شده که با کمک این روابط ومدل سازی معکوس ، با استفاده از داده های چاهی شکل ،نوع ودر صد فضاهای خالی را در سه چاه ،تخمین زده شوند. در چاههای میدان مورد مطالعه بیشترین درصد شکل حفره ها به ترتیب مربوط به اشکال کروی وترک بودند .