مقاله


کد مقاله : 13950129104811976

عنوان مقاله : مقایسه ی پارامتر های پیرولیز راک –اول وبایو مارکر ها: مطالعه موردی سنگ منشا هورن والی سیلتستون، مرکز استرالیا

نشریه شماره : 4 فصل پاییز - زمستان 1391

مشاهده شده : 619

فایل های مقاله : 1.13 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید رضا موسوی حرمی 29.1.95-2@yahoo.com - -
2 محمد رضا رضائی 29.1.95-3@yahoo.com - -
3 علی کدخدائی 29.1.95-4@yahoo.com - -
4 مهدی شیری shiri2018@gmail.com - -

چکیده مقاله

در این مطالعه تعداد 44 نمونه از سنگ های رسوبی سازند هورن والی سیلتستون(Horn Valley Siltstone) از حوضه آمادئوس (Amadeus Basin) در مرکز استرالیا ،به وسیله ی دوروش شیمیائی ،پیرولیز راک-اول (R-E) وکروماتوگرافی گازی-اسپکترومتری جرمی (GC-MS) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند .این روش ها برای بدست آوردن پارامتر های مستقل از ترکیبات مواد آلی مانند بلوغ حرار تی ومحیط رسوب گذاری استفاده می شوند.این مطالعه انطباق نزدیکی بین اطلاعات بدست آمده از پیرولیز راک –اول وبایو مارکر های (biomarkers) چند حلقه ای مانند هپان ها (hopanes) واسترن ها(steranes)را نشان می دهد .پیرولیزRE و GC-MS نشان می دهد که رسوبات حوضه آمادئوس حاوی رخساره های غنی از مواد آلی در تمام سازند هورن والی سیلتستون می باشد وگواه روشنی بر کروژن II است که در مرحله پنجره تولید نفت قرار گرفته است (اواخر دیاژنز-اواسط کاتاژنز). این پژوهش در حوضه آمادئوس ،نشان می دهد که این روش ها بدون شک جهت ارزیابی صحیح پتانسیل نفت زائی سنگهای منشا وتوصیف سریع ویزگی های ژئو شیمیائی رسوبات حاوی مواد آلی مناسب هستند ومی تواند در حوضه های مشابه نیز مورد استفاده قرار گیرد