مقاله


کد مقاله : 139501291014311975

عنوان مقاله : پیش بینی نفوذ پذیری کلینکنبرگ با استفاده از نفوذ پذیری مطلق گاز در سنگ های کربناته مخازن هیدرو کربوری جنوب غرب ایران

نشریه شماره : 4 فصل پاییز - زمستان 1391

مشاهده شده : 720

فایل های مقاله : 813 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمید شریفی گلویک sharaifih@ripi.ir - -

چکیده مقاله

نفوذ پذیری یکی از پارامتر های اساسی در مطالعه مخازن هیدرو کربوری می باشد که اندازه گیری ان با دقت بالا از اهمیت بسیاری برخوردار است .روش های متداول برای این منظور استفاده از داده های چاه آزمایی ویا اندازه گیری نفوذپذیری نمونه های مغزه حفاری شده از چاه می باشد .عموماً در آزمایشگاه به دلیل هزینه کم وسرعت عمل بالا ، نفوذ پذیری مطلق گاز نمونه های پلاگ مغزه اندازه گیری می شود . نفوذ پذیری گاز در محیط متخلخل به فشار متوسط تزریق ونوع گاز وابسته است وبا تغییر آن ها نتایج متفاوتی بدست می اید.بنابر این اندازه گیری نفوذپذیری با اشباع کامل نمونه از مایع ویا تعیین نفوذپذیری معادل مایع به طرق دیگر امری ضروری می باشد ،که البته این روش مستلزم صرف هزینه وزمان زیاد می باشد .کلینکنبرگ برای اولین بار با بررسی پدیده لغزش گاز در محیط متخلخل واندازه گیری نفوذ پذیری مطلق انواع گازها در فشارهای مختلف رابطه ای برای تعیین نفوذ پذیری معادل مایع ارائه نمود . هدف از این مطالعه ارائه روابطی تجربی برای تعیین نفوذپذیری تصحیح شده کلینکنبرگ (معادل مایع ) در سنگ های کربناته کشور ، با استفاده از داده های اندازه گیری نفوذ پذیری مطلق گاز می باشد که تاکنون گزارش نشده است .بدین منظور نفوذ پذیری کلینکنبرگ بر روی 541 نمونه پلاگ از سازند های مختلف کربناته جنوب غربی ایران با دامنه گسترده از مقادیر خواص پترو فیزیکی اندازه گیری شد .روابطی نمائی با همبستگی بالا بین نفوذپذیری معادل مایع ونفوذپذیری مطلق گاز بدست آمد .با توجه به فراوانی ومحدوده وسیع نمونه های مورد مطالعه ، مدل های تجربی ارائه شده در این مقاله را می توان جهت پیش بینی وتعیین نفوذپذیری معادل مایع در سنگ های کربناته جنوب غربی ایران مورد استفاده قرار داد.