مقاله


کد مقاله : 139501241128311950

عنوان مقاله : زیست چینه نگاری وریز رخساره ها سازند آسماری در حوضه زاگرس : تطابق زمانی ومحیطی

نشریه شماره : 4 فصل پاییز - زمستان 1391

مشاهده شده : 634

فایل های مقاله : 1.32 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 تهمینه خانعلی tahmineh.Khanali@yahoo.com - -

چکیده مقاله

دراین تحقیق زیست چینه نگاری ،ریز رخساره ها ومحیط دیرینه سازند آسماری در نواحی فارس (تنگ ابو الحیات، تاقدیس نااورا،جنوب غرب فیروز آباد ،تاقدیس خورموج)،زاگرس مرتفع (تاقدیس شوروم)،زون ایذه(تاقدیس مختار )،فرو افتادگی دزفول (تنگ انبار سفید ،تاقدیس دیل،تاقدیس خویز،میدان نفتی آغاجاری(چاه 30) وناحیه لرستان (معمولان ،سپید دشت ،دهلران وکبیر کوه-دره شهر )مورد بررسی مجدد وبعضا بازنگری کامل قرار گرفته تا شمای جامع تری از سن ومحیط رسوبگذاری این سازند بدست آید. زون های زیستیGlobigerina spp.-Turborotalia cerroazulensis-Hantkenina و Nummulites vascus-Nummulites fichteli (روپلین ) در ناحیه فارس گسترش دارد .ریز رخسار ه ها ی سازند آسماری در این زمان عمدتا شامل بیو کلاست پلانکتونیک، نومولیتیده، لپیدوسیکلینیده، وکستون-پکستون بوده وحاکی از رسوبگذاری در رمپ خارجی ومیانی می باشد . زون زیستی Archaias asmari-Archaias hensoni-Miogypsinoides complanatus (شاتین )در نواحی فارس ،زاگرس مرتفع، ایذه وفرو افتادگی دزفول دیده می شود .ریز رخسار ه ها ی سازندآسماری در این زمان بطور عمده شامل بیو کلاست پرفوریت –ایم پر فوریت فرامینیفرا وکستون –پکستون ومادستون بوده وحاکی از رسوبگذاری در رمپ داخلی است . زون زیستی Miogypsina-Elphidium sp. 14-Peneroplis farsensis (آکی تانین )در نواحی زاگرس مرتفع ،ایذه فرو افتادگی دزفول وبخشی از فارس ولرستان گسترش دارد .ریز رخساره ها ی سازند آسماری در این زمان بطور عمده شامل بیو کلاست پرفوریت –ایم پر فوریت فرامینیفرا وکستون –پکستون –گرینسون ومادستون بوده وحاکی از رسوبگذاری در رمپ داخلی می باشد. زون زیستی Borelis melo curdica-Borelis melo melo(بوردیگالین)در همه نواحی حضور داشته ولی در ناحیه فارس به ندرت دیده می شود .ریز رخسارهها ومحیط رسوبی سازند آسماری همانند زمان آکی تانین می باشد . در برش های تنگ انبار سفید در فرو افتادگی دزفول وسپید دشت در لرستان با توجه به حضور زون زیستی Globigerina spp. وریز رخسار ه پلانکتونیک فرامینیفرا وکستون-پکستون گسترش رمپ خارجی را نیز در زمان بوردیگالین در نواحی مذکور نشان می دهد.