مقاله


کد مقاله : 13950122116461525

عنوان مقاله : چینه نگاری چرخه ای وتطابق مخزنی رسوبات الیگو-میوسن (سازند آسماری)در میدان نفتی مارون ،حوضه ی زاگرس

نشریه شماره : 4 فصل پاییز - زمستان 1391

مشاهده شده : 609

فایل های مقاله : 1.68 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 شهرام آورجانی avarjani@gmail.com - -
2 اسداله محبوبی 22.1.95-4@yahoo.com - -
3 حسن امیری بختیار 22.1.95-6@yahoo.com - -

چکیده مقاله

سازند آسماری در میدان نفتی مارون ،از سنگ آهک فسیل دار ،سنگ آهک دولومیتی ،سنگ آهک رسی ،ماسه سنگ وشیل تشکیل شده است واصلی ترین سنگ مخزن در چندین میدان نفتی زاگرس ایران است .سن این سازند در میدان مارون الیگو-میوسن (روپلین-بوردیگالین )است .در این مطالعه تطابق زیر سطحی بین 4 چاه این میدان بر اساس اصول چینه نگاری اقلیمی وبا استفاده از نرم افزار سیکلو لاگ انجام شده است .9سطح مرزی PBS)) و10 سطح مرزی منفی NBS)) در این مطالعه شناسایی شده است .برخی از سطوح مرزی مثبت وبرخی از سطوح مرزی منفی به ترتیب بر مرزهای سکانسی وسطوح حداکثر پیشروی سطح اب دریا منطبق هستند.بعلاوه برخی از سطوح مرزی مثبت مرزهای زمانی اصلی (مرز آشکوب ها)را مشخص می کنند . تطابقی بین زون های ده گانه ی مخزنی سازند آسماری میدان مارون با سطوح مرزی شناسائی شده انجام شده است .برخی از زون های مخزنی ( بویژه زون های مخزنی آسماری پائینی ومیانی )تطابق خوبی نشان می دهند اما برخی دیگر انطباقی با سطوح مرزی نشان نمی دهند .به نظر می رسد با تلفیق این داده ها با سایر عوامل نظیر سنگ شناسی ،تخلخل وتراوائی بازنگری دقیق در زون بندی مخزنی سازند آسماری میدان مارون لازم باشد .