مقاله


کد مقاله : 139501151118481496

عنوان مقاله : بهبود روش LET وبه کار گیری آن در مدل سازی منحنی های تراوائی نسبی سنگ یکی از مخازن هیدرو کربوری کشور

نشریه شماره : 5 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 635

فایل های مقاله : 1/54 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 غلامرضا بشیری 15.1.95-2@yahoo.com - -

چکیده مقاله

دوروش برای تخمین سنگ وسیال در جریان چند فازی وجود دارد . یکی تعیین خواص سیال چند فازی توسط داده های آزمایشگاهی ودیگری ارائه توابع تحلیلی براب تعیین فشار موئینگی وتراوایی نسبی می باشد . ضروری است که این توابع از درجه آزادی کافی برخوردار باشند تا بتوانند داده های اندازه گیری شده را در عین راحتی وقابل فهم بودن تععین نمایند .مدل های مختلفی از جمله مدل کوری ، بروکس –کوری،لی-پورسل،بوردین و....برای محاسبه تراوائی نسبی از روی داده های روتین مخزن موجود می باشد .برخی از این مد لها در محدوده های خاص دارای حساسیت بوده ودر برخی از نواحی دیگر جواب های پایداری ارائه نداده وقابل اطمینان نیستند .در تحقیقات اخیر یک رابطه تحلیلی 3پارامتری انعطاف پذیر برای تخمین تراوائی نسبی پیشنهاد شده است .مدل سازی نتایج آزمایشات تراوایی نسبی در حالت ناپایدار اغلب توسط روابط مورد استفاده مانند رابطه کوری را سخت می نماید .روابط جدید قسمت های مختلف منحنی های تراوائی نسبی را تحت تاثیر قرار داده ودر نتیجه رفتار مختلف در کل محدوده اشباع تعیین می گردد .روابط بهبود یافته با انجام آزمایشات حالت ناپایدار بر روی مغزه ها ی بدست آمده از یکی از میادین جنوب کشور در شرایط مخزن آزموده شده ودقت آن اثبات شده است .نتایج مطالعه نشان می دهد که رابطه منطقی بین داده های اساسی سنگ مخزن وپارامتر های تطابق وجود دارد .به منظور مدل سازی منحنی های تراوائی نسی ، منحنی تغییرات پارامتر های تطابق در مقابل داده ای اساسی سنگ مخزن از جمله تراوائی وتخلخل رسم ورابطه ای منطقی بین این مقادیر بدست می آید .سپس با دانستن رابطه ومقادیر تخلخل با تراوائی میتوان منحنی تراوائی نسبی مربوط به آن را تعیین نمود .