مقاله


کد مقاله : 13950114122501487

عنوان مقاله : بکار گیری مدل ترکیبی وداده کاوی مکانی جهت تشخیص تراوش های هیدرو کربنی با استفاده از داده های ابر طیفی Hyperionواسپکترومتری میدانی on

نشریه شماره : 5 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 642

فایل های مقاله : 1/86 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد حمزه 14.1.95-1@yahoo.com - -
2 علی درویش بلورانی 14.1.95@yahoo.com - -
3 سید کاظم علوی پناه 14.1.95.@yahoo.com - -
4 فروغ بیک 14.1.95-3@yahoo.com - -
5 حسین نصیری 14.1.95.-4@yahoo.com - -

چکیده مقاله

تئرری تراوش های هیدروکربنی یک رابطه علت ومعلولی بین مخازن نفت وگاز وناهنجاری های ویژه سطحی را مطرح می سازد .همچنین منحنی انعکاس طیفی هیدروکربن ها ودگر سانی های وابسته به انها شواهد قابل اطمینانی را برای اکتشاف نفت وگاز مهیا می سازند.در این تحقیق برای شناسایی تراوش های نفتی ودگر سانی های مربوطه ،ابتدا پیش پردازهای لازم روی تصاویر ابر طیفی سنجندهHyperion ماهواره EO-1 صورت پذیرفت .به منظور تشخیص تراوش های نفتی روش ترکیبی VISA-SCM بر داده ای تصحیح شده به همراه داده های حاصل از طیف سنجی نمونه های برداشت شده از منطقه مورد مطالعه اعمال گردید .نتایج حاکی از کارایی روش مذکور برای رسیدن به هدف مطالعه حاضر است .