مقاله


کد مقاله : 139501071150221486

عنوان مقاله : مقایسه نتایج حاصل از نمودار تصویری با داده های مقاطع نازک در یکی از میادین شرق حوضه کپه داغ FMS

نشریه شماره : 5 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 596

فایل های مقاله : 1/3 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زهرا شمشیری 7.1.95-5@yahoo.com - -
2 فریدون سحابی 7.1.95-6@yahoo.com - -
3 غلامحسین نوروزی 7.1.95-7@yahoo.com - -
4 حسین معماریان 7.1.95-3@yahoo.com - -

چکیده مقاله

بررسی ومطالعه تخلخل وشکل واندازه آن در مخازن نفت وگاز به دلیل نقش کلیدی آن در کیفیت مخزن ومیزان تولید ، حائز اهمیت می باشد .در مقاله حاضر ، برای شناخت هندسه وریخت شناسی تخلخل بر خلاف روش های معمول در استفاده از مغزه ، از نمودار تصویری FMSومقاع نازک حاصل از خرده های حفاری ، استفاده شده است .پس از تعیین ابعاد کلی تخلخل به صورت لکه ها ویا نقاط پراکنده سیاه رنگ نمودار FMS ،شکل واندازه تخلخل در قالب مطالعات پترولوژیک ، روی مقاطع نازک سازند مخزنی مزدوران (ژوراسیک بالایی ) در یکی از میادین گازی شرق حوضه کپه داغ ، مورد بررسی قرار گرفت .هم چنین برای کنترل نتایج وتعیین نوع غالب تخلخل در این سازند از نمودار انحراف سرعت نیز کمک گرفته شد .ردیابی ومقایسه نتایج بدست آمده از نمودار FMS ومقاطع نازک ، تطابق خوبی را برای تشخیص نوع وهندسه تخلخل نشان می دهد.با توجه به نتایج بدست آمده ، اگر چه مقایسه نمودار FMS ومقاطع نازک در تعیین هندسه تخلخل ابهامات داشته ودقت لازم وکافی را ندارد اما با تلفیق داده های نمودار FMS ومطالعات پترو لوژیک بر گرفته از مقاطع نازک خرد های حفاری مخصوصاً در موارد عدم وجود مغزه ، می توان هندسه تخلخل را مطالعه کرد .