مقاله


کد مقاله : 13950107104141485

عنوان مقاله : ساخت نگار لیتو لوژی با رویکرد خوشه بندی-تخمین در چاه های یک میدان نفتی جنوب ایران

نشریه شماره : 5 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 646

فایل های مقاله : 1/45 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ساره صدیق 7.1.95-1@yahoo.com - -
2 مهرنوش علی پور شهسواری 7.1.95-2@yahoo.com - -
3 حسین معماریان 7.1.95-3@yahoo.com - -
4 بهزاد تخم چی 7.1.95-4@yahoo.com - -

چکیده مقاله

تعیین لیتو لوژی مخزن از مهم ترین بررسی های مخزنی است که جهت تطابق چاه ها وتشخیص قسمت های تولیدی مخزن به کار می رود بهترین روش در تعیین لیتولوژی استفاده از اطلاعات مغزه وخرده های حفاری است .اما در بسیاری از چاه ها این اطلاعات به صورت کامل وپیوسته موجود نیست .به طور معمول در موارد نبود مغزه نسبت به تخمین لیتو لوژی از داده های پترو فیزیکی با رویکرد خوشه بندی –تخمین است .این روش بر اساس داده های یک چاه اکتشافی از یکی از میادین نفتی جنوب ایران که دارای نتایج آنالیز مغزه بوده توسعه داده شده ونسبت به بهینه سازی پارامتر های مدل اقدام شده است .سپس این مدل بر روی چاه های فاقد فاقد مغزه تعمیم داده شده است .خوشه بندی به عنوان عاملی برای تفکیک داده های چاه به جوامع همگن لیتو لوژیکی مورد استفاده قرار می گیرد ،سپس تخمین در صد کانی ها در هر کدام از این جوامع غالب لیتو لوزیکی صورت گرفته است وبه ترتیب ضرایب همبستگی 93/92%و99/74 %بین داده های وافعی وتخمینی دولومیت وکلسیت در یکی از چاه ها بدست آمده است .نتایج معرف دقت مناسب وقابلیت تعمیم قابل توجه رویکرد است