مقاله


کد مقاله : 1394120193221125

عنوان مقاله : محاسبه عددی تانسور تراوایی در مخازن شکافدار

نشریه شماره : 1 فصل پاییز 1392

مشاهده شده : 751

فایل های مقاله : 931 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیما جلیلی رئوف 94.12.1-s@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 حسین معماریان 94.12.1-h@yahoo.com استاد -
3 محمد رضا رسائی 94.12.1-mr@yahoo.com استادیار -
4 بهزاد تخم چی 94.12.1-b@yahoo.com دانشیار -

چکیده مقاله

چکیده توسعه مناسب مخازن هیدروکربوری شکافدار به سرشت نمایی درست شکستگی¬ها بستگی دارد. توصیف خصوصیات وشبیه سازی این دسته از مخازن هیدروکربوری به دلیل ناهمگنی و ناهمسانگردی ذاتی در پارامتر¬های مخزنی مانند تراوایی، بسیار پیچیده و در عین حال ضروری می¬باشد. شبیه سازی مخازن شکافدار معمولا به روش¬های تخلخل دوگانه و یا تراوایی دوگانه انجام می¬شود. در این روش¬ها شکستگی¬ها به صورت الگوهای منظم فرض می¬شوند. برای رفع این مشکل در این مطالعه روش عددی برای محاسبه تانسور تراوایی در مخازن شکافدار ارائه شده است. در این روش خصوصیات شکستگی¬ها با جهت متفاوت و الگوهای نامنظم که در طبیعت بیشتر دیده می¬شود در نظر گرفته می¬شود. برای این منظور ابتدا یک شبکه شکستگی در دو بعد با توجه به مختصات ابتدا و انتها شکستگی ساخته شد، سپس با در نظر گرفتن مدل دو بعدی ریز دانه و تک فاز و در نظر گرفتن توزیعی از مشخصات شکستگی در شبکه ریز دانه و با اعمال شرایط مرزی مناسب، فشار و دبی در راستاهای مختلف محاسبه گردید. سپس با استفاده از رابطه دارسی المان های ماتریس تراوایی بدست آمد. نتایج به دست آمده از این روش با روش تحلیلی برای یک شکستگی در زوایای مختلف مقایسه شد و نشان داد که از دقت خوبی در محاسبه تانسور تراوایی برخوردار است. روش ارائه شده در محاسبه تانسور تراوایی سیستم شکستگی تصادفی که روش های تحلیلی در آن با محدودیت مواجه است با موفقیت عمل می کند.