مقاله


کد مقاله : 13941201102511129

عنوان مقاله : زون‌بندي مخزن با استفاده از روش تفکيک تخلخل مفيد و غيرمفيد در يكي از ميادين نفتي جنوب غرب ايران؛ با نگرش ويژه به نمودارهای مقاومت

نشریه شماره : 1 فصل پاییز 1392

مشاهده شده : 646

فایل های مقاله : 876 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 جواد هنرمند 94.12.1-j@yahoo.com استادیار -
2 ژیلا رضائیان دلوئی 94.12.1ji@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
3 ارسلان زینل زاده 94.12.1a@yahoo.com مربی -

چکیده مقاله

چکيده در اين مقاله نمونه¬های مغزه از بخش کربناته بالايی (به سن ميوسن) سازند آسماري متعلق به يکی از ميادين نفتی جنوب غرب ايران مورد مطالعات ماکروسکوپی و ميکروسکوپی قرار گرفت. سپس نتايج مطالعات بر روی نمونه¬های مغزه و مقاطع نازک با داده¬های تخلخل و تراوايي مغزه و نمودارهاي پتروفيزيکي، به ويژه نمودارهای مقاومت، مقايسه گرديد. تنوع بافت (مادستون تا گرينستون) و پديده¬های دياژنزی (دولوميتي شدن، انحلال و گسترش سيمانهاي کلسيتي و انيدريتي) باعث تغييرات زيادی در مقدار و نوع تخلخل در اين سازند گرديده است. اين مطالعه نشان داد که نمودارهای مقاومت می¬توانند به عنوان ابزاری کارآمد در تفکيک زونهای دارای تخلخل¬های مفيد و غيرمفيد مورد استفاده قرار گيرند. بازه¬های عمقی با تراوايي بالا از مقادير نسبتاً بالاي مقاومت عميق يا مقاومت منطقه دست¬نخورده و جدايش خوب بين لاگهاي مقاومت اين منطقه و منطقه کم¬عمق يا شسته¬شده برخوردارند در حاليکه در بازه¬های عمقی غيرمخزني مقاومت پايين بوده و جدايش بين لاگهاي مقاومت اين دو بخش کم است. بر اين اساس توالی کربناته مورد مطالعه از سازند آسماري به 13 زون تفکيک گرديد. با استفاده از جدايش لاگهاي مقاومت کم عمق و عميق مي توان اين واحدهاي جرياني را در سراسر ميدان مورد مطالعه با يکديگر انطباق داد.