مقاله


کد مقاله : 13941127938131105

عنوان مقاله : مقايسه پتانسيل مخزني سازندهاي سورمه و دالان در خليج فارس

نشریه شماره : 7 فصل بهار 1393

مشاهده شده : 652

فایل های مقاله : 598 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

چكيده سازندهاي سورمه و دالان به ترتيب سنگ مخزن بزرگ¬ترين ميدان¬هاي نفت و گاز منطقه خليج فارس هستند. بخش اصلي سنگ مخزن اين دو سازند در واحدهاي کربنات بالايي آنها قرار گرفته و از رخساره اُاُييد گرينستون و دولوستون¬هاي مختلف تشکيل شده است. مقايسه داده¬هاي پتروفيزيکي حاصل از بررسي مغزه¬ها، مقاطع نازک و نمودارهاي چاه پيمايي دالان بالايي در ميدان پارس جنوبي و سورمه بالايي در ميدان تابناک گواه آن است که ميانگين تخلخل در مخزن سورمه 15/17% (درجه خيلي خوب) و در مخزن دالان 50/8% (درجه متوسط) است. همچنين، ميانگين تراوايي در مخزن سورمه 308 (خيلي خوب) و در مخزن دالان 30 (متوسط) ميلي دارسي تعيين گرديد. از عوامل اصلي تفاوت آشکار بين خواص مخزني دو سازند مورد مطالعه بايد به شرايط و محيط رسوبگذاري، بافت و کاني شناسي اوليه و تاريخچه دياژنتيکي متفاوت آنها اشاره کرد. کاهش محسوس خصوصيات مخزني سازند دالان با افزايش عمق بيانگر تأثير زياد دفن عميق همراه با افزايش تراکم و تشکيل سيمان در اين سازند است. در مقابل، پتانسيل بالاي مخزن سورمه ناشي از حفظ تخلخل بين دانه¬اي در اثر سيماني شدن ناقص پيش از تدفين و گسترش تخلخل بين بلوري حاصل از دولوميتي شدن آن است. نبود ارتباط کافي با سنگ منشأ مناسب سبب شده است که سازند سورمه علي رغم کيفيت مخزني بهتر و ضخامت بيشتر در شمال خليج فارس از درجه اشباع هيدروکربن و توان توليد کمتري برخوردار باشد