مقاله


کد مقاله : 13941127922191104

عنوان مقاله : بررسي شيل‌هاي سازند گرو در منطقه لرستان به عنوان منابع نامتعارف هيدروکربني

نشریه شماره : 7 فصل بهار 1393

مشاهده شده : 810

فایل های مقاله : 951 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امینه لطفی یار *Lotfiyara@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 علی چهرازی 94.11.27@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 نادر ثابتی 94.11.27-5@yahoo.com مدرس کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

چکيده امروزه منابع نامتعارف، با توجه به افزايش قيمت و تقاضاي جهاني براي سوخت‌هاي فسيلي مورد توجه بسياري از کشورها قرار گرفته است. شيل‌هاي گازي يکي از مهمترين منابع نامتعارف محسوب مي‌شوند. شيل گازي سنگ دانه‌ريز غني از مواد آلي و داراي ذخيره اقتصادي گازي است. سازند شيل گازي داراي تخلخل پايين بوده و براي داشتن توليد اقتصادي از آن ايجاد شکستگي ضروري است. در اين پژوهش، شيل‌هاي سازند گرو در منطقه لرستان (مطالعه موردي نمونه‌هاي خرده‌هاي حفاري چاه باباقير1) به عنوان پتانسيل منابع نامتعارف بررسي شده است. سازند گرو شامل تناوب آهک‌ رسي سياه راديولردار، شيل‌هاي سياه‌رنگ بيتومن‌دار پيريتي و چرتي آمونيت و بلمنيت‌دار است. پلانکتون‌ و راديولارها نشان دهنده حوضه عميق دريايي هستند، وريز سنگواره‌ها نشان مي‌دهد که سازند گرو داراي سن نئوکومين تا کنياسين است. بررسي دادههاي ژئوشيميايي نشان مي‌دهد، سازند گرو از لحاظ محتواي کربن آلي، داراي کيفيت خوب (محدوده مناسب TOC) است. همچنين کروژن موجود در سازند گرو از نوع کروژن III بوده و لذا سنگ منشآ گاززا را نشان مي‌دهد. اين داده‌ها رخساره عميق براي منطقه را پيشنهاد مي‌کند. پراش پرتو ايکس و مطالعات کاني‌شناسي نشان مي‌دهد که سازند گرو داراي محتواي کاني رسي کمتر از 4 درصد (4-3 درصد)، و شکنندگي متوسط به بالاست و براي اهداف حفاري مناسب خواهد بود. بررسي مجموعه مطالعات صورت گرفته نشان داده است که سازند گرو در منطقه لرستان را مي‌توان به عنوان شيل گازي در نظر گرفت.