مقاله


کد مقاله : 139411141131241009

عنوان مقاله : مطالعه تاثير فشار بر روي ضريب سيمان شدگي سنگ هاي كربناته در واحدهاي جريان هيدروليكي

نشریه شماره : 8 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 766

فایل های مقاله : 477 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حبیب اله صدیقی *seddighih@ripi.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 کاظم سعادت 3@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 محمد رضا اصفهانی 4@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 عزت اله کاظم زاده kazemzadehe@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

چکيده بررسي عوامل موثر بر خواص پتروفيزيكي سنگ مخزن جهت شبيه سازي مدل ديناميكي مخازن هيدروكربوري امري ضروري مي باشد. اهميت اين مطالعه به اين علت است كه ضريب سيمان شدگي وابسته به تغييرات فشار مخزن است و موثرترين پارامتر در ميزان اشباع شدگي آب در مدل هاي مذكور مي باشد. در اين راستا ابتدا نمونه هاي يکي از مخازن هيدروکربوري واقع در جنوب غرب ايران به روش واحدهاي جريان هيدروليكي طبقه بندي و سپس براي هر واحد جرياني، ضريب سيمان شدگي در مدل هاي آرچي و بهترين برآزش در فشارهاي محيط ، 800، 2000،3500 و 5000 پام تعيين و تغييرات آن در برابر فشارهاي مختلف به صورت روابط تجربي ارائه گرديد.( محدوده ضريب همبستگي R2 در اين ارتباط بين 96/0 و 99/0 مي باشد). همچنين در اين مطالعه ارتباطي بين شاخص منطقه اي جريان در هر واحد جرياني و بازه تغييرات ضريب سيمان شدگي حاصل از فشارهاي مختلف ارائه شد. نتايج حاصل از اين ارتباط نشان داد كه با افزايش شاخص منطقه اي جريان، بازه تغييرات ضريب سيمان شدگي كاهش يافته است.