مقاله


کد مقاله : 1394111311100982

عنوان مقاله : بررسي رفتار و پارامتر‌هاي تحکيمي خاک رس کائولينيت آلوده به مشتقات نفتي

نشریه شماره : 8 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 698

فایل های مقاله : 646 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 معصومه زنجرانی فراهانی 1@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 امیر حمیدی *hamidi@khu.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

چكيده آلودگي خاک و آب‌هاي زيرزميني به مواد ارگانيک و سمي، يک مشکل شايع و زيست محيطي است. در اين ميان، مواد نفتي يکي از مهمترين آلوده کننده‌هاي محيط زيست به حساب مي‌آيند. پژوهش حاضر به بررسي رفتار تحکيمي خاک‌هاي رسي آلوده به نفت و مشتقات آن پرداخته است. هدف اصلي، تعيين پارامترهاي مرتيط با ميزان و سرعت نشست خاک آلوده به سيالات نفتي مي باشد. جهت تحليل ، اثر متغيرهاي مختلفي از جمله درصد آلودگي، نوع آلاينده و درصد تراکم بر رفتار تحکيمي رس کائولينيت آلوده مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاکي از آن است که با افزايش درصد آلودگي، ميزان تراکم پذيري خاک آلوده نسبت به خاک تميز افزايش مي يابد، اما پارامترهاي مرتبط با سرعت تحکيم از جمله ضريب تحکيم و ضريب نفوذپذيري با ازدياد درصد آلاينده کاهش خواهند يافت. ميزان کاهش مرتبط با نوع الاينده مي باشد. ضريب تحکيم رس آلوده به نفت خام با افزايش درصد آلودگي از صفر تا 9، بين 20 تا 30 درصد بسته به تراکم نسبي خاک کاهش مي يابد حال آنکه در رس آلوده به گازوئيل، با افزايش صفر تا 9 درصدي آلودگي، ميزان کاهش در حدود 50 درصد خواهد بود.